Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/25944
Başlık: Teacher autonomy and its relation with teacher professionalism, reflection and self-efficacy: A sample of high school EFL teachers in Çorum
Diğer Başlıklar: Öğretmen özerkliğinin profesyonellik, yansıtıcı öğretim ve öz yeterlik ile ilgisine yönelik tanımlayıcı bir çalışma: Çorum ili lise İngilizce öğretmenleri örneği
Yazarlar: Yeşilbursa, Ayşegül Amanda
Genç, Büşra
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
0000-0002-3973-9588
Anahtar kelimeler: English language teachers
Professionalism
Reflection
Self-efficacy
Teacher autonomy
İngilizce öğretmenleri
Profesyonellik
Öğretmen özerkliği
Öz yeterlik
Yansıtıcı öğretim
Yayın Tarihi: 14-Şub-2022
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Genç, B. (2022). Teacher autonomy and its relation with teacher professionalism, reflection and self-efficacy: A sample of high school EFL teachers in Çorum. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: The concept of teacher autonomy has been an incredibly popular issue to explore over the last decade, reflecting a type of national and educational trend (Sokolov, 2017). Although the topic of teacher autonomy has grabbed careful attention in the teacher education literature because of the significant benefits it provides for both instructors and students (Yıldrm, 2017), there have not been many studies concentrating on its relation with different constructs (Canbolat, 2020). That is why, this current study aimed at revealing the perceived level of teacher autonomy and its relation with teacher professionalism, reflection and self-efficacy. To serve this purpose, 202 high school EFL teachers working in Çorum took part in this study. In this particular study, a quantitative method design was adopted in the sense of gathering and analysing the data statistically. The online survey approach was used to collect data in the study. The questionnaire form designed for research purposes is divided into five sections. The first section contains the personal information form, the second section contains the Teacher Self-Efficacy Scale (Pearson & Moomaw,2006), the third section contains the Teacher Professionalism Scale (Cerit,2013), the fourth section contains the Reflective Teaching Scale (Akbari et al.,2010) , and the final section contains the Teacher Self-Efficacy vi Scale Tschannen-Moran & Hoy (2001) . The findings showed that the perceived level of teacher’s autonomy was not very weak. And more importantly, it had a positive relation with teacher professionalism, reflection, and self-efficacy since when autonomy increases the level of other constructs increase respectively.
Öğretmen özerkliği kavramı, bir tür ulusal ve eğitimsel eğilimi yansıtan, son on yılda keşfedilmesi inanılmaz derecede popüler bir konu olmuştur (Sokolov, 2017). Öğretmen özerkliği konusu hem öğretim elemanlarına hem de öğrencilere sağladığı önemli faydalar nedeniyle literatürde oldukça fazla ilgi görmüş olmasına rağmen (Yıldırm, 2017), farklı yapılarla ilişkisine odaklanan çok fazla çalışma bulunmamaktadır (Canbolat,2020). Bu nedenle bu çalışma, öğretmen özerkliği düzeyini ve bunun öğretmen profesyonelliği, yansıtıcı öğretim ve öz-yeterlik ile ilişkisini ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu amaca hizmet etmek için Çorum'da görev yapan 202 lise İngilizce öğretmeni bu çalışmaya katılmıştır. Bu çalışma nicel verilerin toplanıp analiz edilmesiyle oluşturulmuştur. Araştırmada veri toplamak için çevrimiçi anket yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma amaçlı hazırlanan anket formu beş bölüme ayrılmıştır. Birinci bölüm kişisel bilgi formunu, ikinci bölüm Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği'ni (Pearson ve Moomaw,2006), üçüncü bölüm Öğretmen Profesyonelliği Ölçeği'ni (Cerit,2013), dördüncü bölüm Yansıtıcı Öğretim Ölçeği'ni (Akbari ve diğerleri, 2010) , son bölüm ise Öğretmen Öz-yeterlik Ölçeği Tschannen-Moran & Hoy (2001) içermektedir. Bulgular, viii öğretmenin algılanan düzeyinin çok zayıf olmadığını; daha da önemlisi özerkliğin öğretmen profesyonelliği, yansıtıcı öğretim ve öz-yeterlik ile pozitif bir ilişkisinin olduğunu ortaya çıkardı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/25944
Koleksiyonlarda Görünür:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Büşra_Genç.pdf1.45 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons