Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25941
Title: Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme profillerinin incelenmesi
Other Titles: Examination of learning profiles for Turkish learners as a foreign language
Authors: Alyılmaz, Semra
Demir, Cihad
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı.
0000-0001-9919-9643
Keywords: Dil öğrenme profili
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler
Yabancı dil öğrenimi
Foreign language learning
Turkish learners as a foreign language
Language learning profile
Issue Date: 24-Jan-2022
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, C. (2022). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme profillerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasının amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme profillerini ayrıntılı bir şekilde incelemektir. Bu bağlamda, öğrencilerin demografik özellikleri ile dil öğrenme profilleri arasındaki ilişkiler, öğrencilerin dönütleri ve öğreticilerin görüşleri kapsamında incelenmiştir. Çalışma için gerekli veriler; demografik bilgi formu, Yabancı Dil Öğrenme Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Elde edilen veriler daha sonra veri analizine tabi tutularak ulaşılan bulgular yorumlanmıştır. vii Çalışmaya toplam 354 öğrenci ve 27 öğretici dâhil edilmiştir. Kadın öğrencilerin sayısının 196 ve erkek öğrencilerin sayısının 158 olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin Türkçe dil seviyeleri çoğunlukla C1 seviyesindedir. Az sayıda öğrenci ise A1, A2, B1 ve B2 seviyelerinde bulunmaktadır. Öğrenme yöntemleri, sınıf içi ve sınıf dışı olarak eşit sayıda öğrenciler tarafından tercih edilmektedir. Öğrencilerin sorumluluk, duygusal denge ve deneyim durumlarına açık oldukları ayrıca öğrencilerin genelinde çalışkan, görevini bilen ve daha uyumlu çalışan öğrenen özellikleri olduğu bilgilerine ulaşılmıştır. Öğrenciler, sınıflarda amaca uygun olarak odaklanmaktadır. Öğrencilerin çoğunlukla dışadönük, uyumlu ve duygusal olarak dengede oldukları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, öğrencilerin cinsiyetleri ile dil profilleri arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermiştir.
The aim of this thesis, study is to examine in detail the language learning profiles of those who learn Turkish as a foreign language. In this context, the relations between the demographic characteristics of the students and their language learning profiles were examined within the scope of the lecturers' feedbacks and the students' opinions. Necessary data for the study were collected with demographic information form, Foreign Language Learning Scale and interview questionnaire. The obtained data were then ix subjected to data analysis. Statistical analyzes Excel was analyzed using qualitative analysis method in the answers given to the interview. A total of 354 students and 27 lecturers were included in the study. It was determined that female students were 196 and male students were 158. In addition, the Turkish language levels of the students participating in the study are mostly at the C1 level. A small number of students are at A1, B1 and B2 levels. The learning methods of the students are preferred by an equal number of students both inside and outside the classroom. It has been obtained those students are open to responsibility, emotional balance and experience. It has been determined that the students are generally hardworking, knowing their duty and working more harmoniously. Students focus on purpose in the classroom. It was determined that the students were mostly extroverted, harmonious and balanced in their emotions. The results showed that there is a strong relationship between the language profiles of the students in terms of gender.
URI: http://hdl.handle.net/11452/25941
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cihad_Demir.pdf968.44 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons