Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25908
Title: Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim gören Ahıskalı Türk öğrencilerin Türkiye Türkçesi konuşma kaygısı üzerine bir araştırma
Other Titles: A study on the speech anxiety of Ahiskalı Turkish students studying at Bursa Uludağ University
Authors: Çınar, Minara Aliyeva
Kara, Sevinç
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı.
0000-0003-3426-0807
Keywords: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
Konuşma
Konuşma kaygısı
Ahıskalı Türkler
Teaching Turkish as a foreign language
Speaking
Speaking anxiety
Ahiska Turks
Issue Date: 21-Feb-2022
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kara, S. (2022). Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim gören Ahıskalı Türk öğrencilerin Türkiye Türkçesi konuşma kaygısı üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Ahıskalı Türk öğrencilerin Türkiye Türkçesi konuşma kaygıları yaşayıp yaşamadıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Konuşma kaygısı taşıyan ve taşımayan öğrencileri belirleyip “Konuşma Kaygısı Ölçeği” ile verileri toplamak ve bunlara istinaden kaygı giderici önerileri ortaya koymak, Ahıskalı Türklerin Türkçe öğretimine katkı sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Bu araştırmada, Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim gören Ahıskalı Türk öğrencilerin konuşma esnasında yaşadıkları endişe, korku, telaş üzerine çalışılmıştır. Kişisel form ve Konuşma Kaygısı Ölçeği (KKÖ) kullanılarak öğrencilerin eğitim görmekte oldukları bölüm vii ve fakülteler tespit edilmiş, KKÖ’ne verilen yanıtlar öğrencilerin kaygı düzeylerini ölçme doğrultusunda kullanılmıştır. Bu araştırmada veriler Bursa Uludağ Üniversitesinin Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve İşletme Fakültesinde öğrenim gören 99 öğrenciyle anket uygulaması neticesinde elde edilmiştir. Katılımcılardan alınan yanıtlar doğrultusunda verilerin incelenmesi SPSS’in 21.0 programı ile yapılmıştır. Kişisel bilgilerde yüzde ve frekans, likert tipi maddelerde ise aritmetik ortalama ve standart sapma teknikleri kullanılmıştır.
This aim of this research is to find out if there is speaking anxiety among the Ahıska Turkish students when speaking in Turkish language. This research is based on a questionnaire scale ‘Speaking Anxiety Scale’ by which it is determined which students have speaking anxiety and which don’t have the speaking anxiety. The results of this research is the feedback gathered from the questionnaire research. Besides this, this research has importance because it includes suggestions regarding decreasing the speaking anxiety among Ahiskali Turkish students. This study encompases the Ahiska Turks that study at the Bursa Uludag University that and experienced speaking anxiety and who have experienced worry, fear and stress while speking in Turkish ix The study is based upon the Personal Information form and the Speaking Anxiety Scale. The information and results that we gathered from the Personal Information Form we have the info about the students such as at which faculty they are studying. The results gathered from the second form we get the result of the students that have experienced speaking anxiety. This questionnaire was implemented to 99 students that are studying at the Education Faculty, Faculty of Health Sciences, Faculty of Theology and Faculty of Business administartion. From the results of this questionnaire a general evaluation was made. The results of the questionnnaire done by the students was analyzed with the SPSS program with the version 21.0. Percentage and frequency were used for personal information, and arithmetic mean and standard deviation techniques were used for Likert type items.
URI: http://hdl.handle.net/11452/25908
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sevinç_Kara.pdf1.47 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons