Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25866
Title: Çevrim içi öğretim sürecinde ilkokul öğrencilerinin istenmeyen davranış düzeylerinin belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesi
Other Titles: Determining the undesirable behavior levels of primary school students in the online teaching process and examining them in terms of variables
Authors: Sezer, Gönül Onur
Gaga, Çağla
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı.
0000-0002-8050-8415
Keywords: COVID-19
Çevrim içi ders
İstenmeyen öğrenci davranışı
Online lessons
Undesirable students behaviour
Issue Date: 4-Feb-2022
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Gaga, Ç. (2022). Çevrim içi öğretim sürecinde ilkokul öğrencilerinin istenmeyen davranış düzeylerinin belirlenmesi ve farklı değişkenler açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sınıf ortamında düzeni bozarak öğrenme sürecini olumsuz etkileyen davranışlar istenmeyen öğrenci davranışlarıdır. Tüm dünyayı etkileyen COVID-19’un 2020 yılının mart ayında Türkiye’de de görülmesiyle birlikte yeni bir süreç başlamış olup getirilen kısıtlamalarda yüz yüze eğitim faaliyetleri durdurulmuş ve çevrim içi öğretime geçilmiştir. vi Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin, COVID-19 küresel salgını dönemindeki çevrim içi öğretim sürecinde, sanal sınıflarında gözlemledikleri, ilkokul öğrencilerinin istenmeyen davranış düzeylerinin belirlenerek farklı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ölçek geliştirme yöntemi izlenerek, kapsam geçerliliği sağlamak için uzman ve öğretmen görüşleri alınarak 46 soruluk bir taslak ölçek hazırlanmıştır. Taslak ölçek, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında MEB’e bağlı ilkokullarda görev yapan 262 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) sırasında Varimax döndürme yöntemi kullanılmıştır. Maddelerin faktör yükleri incelenmiş, aynı anda birden fazla faktörde yüklenen veya faktör yükü .30’un altında kalan maddeler ölçekten sırasıyla çıkarılmıştır. Bu işlemler sonrasında 15 maddelik ve 5 alt boyutlu bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçüt geçerliğinin belirlenmesi için uygulanan birinci ve ikinci düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) sonucunda uyum indekslerinin ölçüt geçerliliğini sağladığı tespit edilmiştir. Güvenirlik analizi sonuçlarına göre ölçeğin toplamı için Cronbach’s alfa katsayısı .849 olarak bulunurken, alt boyutlar için .688 ile .841 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Analizler sonucunda, 15 maddelik, “Çevrim İçi Öğretimde İstenmeyen Davranış Düzeylerini Belirleme Ölçeği”nin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. Gelişen teknolojiyle birlikte ileriki yıllarda, çevrim içi derslerin devam edebileceği, yaşamın ayrılmaz bir parçası olacağı ön görüldüğü için çevrim içi öğretim sürecindeki istenmeyen öğrenci davranışlarını belirlemek ve farklı değişkenler açısından incelemek literatüre katkı sağlayacaktır.
Behaviors that negatively affect the learning process by disrupting the classroom environment are labeled as undesirable student behaviors. With the occurance of Covid-19, which affects the whole world, in Turkey in March 2020, a new progression has launched; hereby, face-to-face training activities have been stopped and online training has been started. viii This study, it is aimed to carry out a scale development study to determine the undesirable student behaviors observed by classroom teachers in their virtual classrooms within the online education process in the course of the Covid-19 global epidemic period. For this purpose, a draft scale with 46 questions was designed by following the scale development methods and taking the opinions of experts and teachers in order to ensure content validity. The draft scale was applied to 262 classroom teachers who work in primary schools affiliated with the Ministry of National Education in the 2020-2021 academic year. Varimax rotation method was used during Explanatory Factor Analysis (EFA). The factor loadings of the items were examined, and the items loaded on more than one factor at the same time or with a factor load below .30 were respectively removed from the scale. Following these processes, a scale of 15 items and 5 sub-dimensions was created. As a result of the first and second level Confirmatory Factor Analysis (CFA) was applied to determine the criterion validity, it was confirmed that the fit indexes provided the criterion validity. According to the results of the reliability analysis, Cronbach's alpha coefficient for the total scale was found to be ,849, the sub-dimensions were found to vary between .688 and .841. As a result of the analysis, it was confirmed that the 15-item "Scale for Determining the Levels of Undesirable Behavior in Online Teaching" is a valid and reliable measurement tool. Even if face-to-face education is rebooted in the coming years, it is foreseen that online courses will continue and will be an integral part of lives thanks to developing technology. This scale will be practical for examining undesirable student behaviors within the online education process.
URI: http://hdl.handle.net/11452/25866
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Çağla_Gaga.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons