Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/25822
Başlık: Student code switching in a private high school in Turkey: A case study on students’ and teachers’ beliefs
Diğer Başlıklar: Öğrencilerde diller arası geçiş: Öğretmen ve öğrenci inançları üzerine bir durum çalışması
Yazarlar: Yeşilbursa, Ayşegül Amanda
Erol, Ayça
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
0000-0001-6649-2907
Anahtar kelimeler: Diller arası geçiş
Diller arası geçiş nedenleri
Diller arası geçiş fonksiyonları
Ana dil kullanımı
Code switching
CS
Code switching functions
Code switching reasons
Yayın Tarihi: 20-Oca-2022
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erol, A. (2022). Student code switching in a private high school in Turkey: A case study on students’ and teachers’ beliefs. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu durum çalışmasında, Türkiye’deki bir özel lisedeki öğrencilerin diller arası geçiş sebeplerinin ve fonksiyonlarının öğrencilere uygulanan bir anket ve hem öğretmen hem de öğrencilerle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerin analiz edilerek bulunması amaçlanmıştır. Othman’ın (2015) Machaal (2012) ve Al-Nofaie (2010) araştırmalarından geliştirmiş olduğu ve Appel ve Muysken’in (2006) diller arası geçiş fonksiyonları modeline göre organize edilmiş diller arası geçiş anketi aracılığıyla toplanan nicel veriler ANOVA ile analiz edilmiş, 12 öğrenci ve 4 öğretmen ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler söylem analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Araştırmaya, Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına göre A1, A2, B1 ve B2 seviyelerindeki 217 adet 9, 10 ve11. sınıf öğrencileri katılmıştır. Kendilerine uygulanan anket sonrasında, farklı seviyelerden rastgele seçilmiş 12 öğrenci ile ve araştırmanın yapıldığı okulda çalışmakta olan 4 İngilizce öğretmeni ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerin tamamı yazıya dökülmüş ve içerik analizi yapılmıştır. Bu karma yöntem çalışması kullanılan araştırmada öğrencilerin diller arası geçiş sıklığı ve cinsiyetleri, yaşları, dil yeterlilik seviyeleri, dil öğrenim eğitim geçmişleri, yurtdışında bulunmuş ya da yaşamış olmaları arasında bir bağlantı olup olmadığı bulunması amaçlanmıştır. inançları üzerine bir durum çalışması. vı Yapılan çalışmanın nicel sonuçları öğrencilerin, İngilizce derslerinde zor konuları açıklamak, yanlış anlamaları önlemek, uygun İngilizce bir karşılık bulamamak, kendini açıkça ifade etmek ve Türkçe (anadilde) tartışılması daha uygun olan konuları tartışmak gibi çeşitli sebeplerle diller arası geçiş yaptığını göstermiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme sonuçlarına göre öğrencilerin diller arası geçiş yapma nedenleri kelime yetersizliği, kendini açıkça ifade etmek, duygularını ifade etmek, aktiviteleri daha kolay yapmak ve şakalaşmak, öğretmenlere göre öğrencilerin diller arası geçiş yapma nedenleri ise kelime yetersizliği, kendini açıkça ifade etmek, stresi azaltmak, şakalaşmak, kişisel meseleleri konuşmak, dikkat çekmek ve aktiviteleri kolayca yapmak olarak bulunmuştur. Öğrencilerin diller arası geçiş yapma sıklığı ile bulundukları sınıf seviyesi, yurtdışında yaşamış olmak ve dil öğrenim geçmişleri arasında korelasyon bulunmamışken, öğrencilerin dil yeterlilik seviyeleri, yaşı ve yurtdışında bulunmuş olma tecrübesi arasında pozitif korelasyon bulunmuştur.
This case study study aimed to investigate the reasons and the functions of student code switching and both according to teachers and students in a private high school in Turkey through the analysis of a questionnaire applied to students and interviews with both students and teachers. While the quantitative data was collected through Othman’s (2015) questionnaire which was adopted from Machaal's (2012) “investigation on the functions of code switching”, and Al-Nofaie's (2010) research on “the role of students' first language in class” and ordered following Appel & Muysken's (2006) model for functions of code switching according to the answers from students and analysed by ANOVA descriptive statistics, the qualitative data was obtained via semi-structured interviews, which were conducted by 4 teachers and 12 students and analysed by conversation analysis. 217 students participated in the study from 9th,10th and 11th grades from the predetermined levels according to the CEFR as A1, A2, B1 and B2. Following the questionnaire, 12 students from different proficiency levels and 4 teachers, who were currently teaching at the private high school where the study was conducted, were interviewed. All interviews were transcribed. Using a mixed method design, the study also aimed to reveal if there are any significant differences between the frequency of code switching and the learners’ gender, age, proficiency level, previous EFL learning experience (studying at a middle or high school before), having been and living abroad. The quantitative results of the study showed that students code switch for several reasons such as; explaining difficult concepts, to avoid misunderstanding, not being able to vııı find the English (L2) equivalent, expressing oneself clearly and to discuss certain topics that can be more appropriate to discuss in Turkish (L1). Analysing the results gained from the qualitative findings, which were obtained from semi structured interviews, for the reasons of student code switching were found to be limited vocabulary, expressing oneself clearly, expressing emotions, carrying out tasks easily and to crack jokes. The findings of the semi structured teacher interviews revealed that the main reasons for student code switching according to teachers are; limited vocabulary, expressing oneself clearly, decreasing anxiety, cracking jokes, to discuss personal issues, to attract attention and to carry out tasks easily. No correlation was found between the frequency of student code switching and the learners’ grade, living abroad and previous EFL learning experience, while positive correlation between the learners’ proficiency levels, age and experience of being abroad.
URI: http://hdl.handle.net/11452/25822
Koleksiyonlarda Görünür:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
Ayça_Erol.pdf2.68 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons