Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25734
Title: Efficacies of formic, oxalic and lactic acids against Varroa destructor in naturally infested honeybee (Apis mellifera L.) colonies in Turkey
Other Titles: Türkiye’de Varroa destructor ile doğal enfeste bal arısı (Apis mellifera L.) kolonilerinde formik, okzalik laktik ve asitlerin etkinliği
Authors: Uludağ Üniversitesi/Veterinerlik Fakültesi/Klinik Öncesi Bilimler Bölümü.
0000-0002-0020-2708
Girişgin, Ahmet Onur
Aydın, Levent
B-5286-2017
16030783600
55808198600
Keywords: Honeybee
Efficacy
Organic acids
Varroa destructor
Turkey
Temperate climate
Jacobsoni
Dynamics
Mites
Veterinary sciences
Apis mellifera
Apoidea
Varroa
Varroa destructor
Issue Date: 2010
Publisher: Kafkas Üniversitesi
Citation: Girişgin, A. O. ve Aydın, L. (2010). "Efficacies of formic, oxalic and lactic acids against Varroa destructor in naturally infested honeybee (Apis mellifera L.) colonies in Turkey". Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(6), 941-945.
Abstract: This study was performed to determine the efficacies of formic, oxalic and lactic acids in the control of the common ectoparasite Varroa destructor on naturally infested honeybee (Apis mellifera L.) colonies in the Marmara region of Turkey. Experimental colonies were divided in to five homogeneous groups of eight hives each. Formic, oxalic and lactic acids and coumaphos (Perizin (R), a chemical with known efficacy, for comparison) were each applied to one group, with the fifth group serving as the untreated control. Each colony was treated during three seasons, two autumn seasons and one spring. The efficacy of the acids was measured by the Henderson-Tilton formula, and the significance between the acids was determined via Tukey's multiple comparison test. In the first autumn, the highest percentage of the efficacy were detected in oxalic acid (93.7%) followed by coumaphos (92.5%), formic acid (84.7%) and lactic acid (54.3%). In spring, the efficacy rate was 65.6% in coumaphos while these rates were 21.4% in formic acid and 8.3% in oxalic and lactic acid each one. On the other hand, in the second autumn, the efficacy rate was 96.9% in coumaphos, 95.6% in formic acid, 93.3% in oxalic acid and 87.7% in lactic acid, respectively. During the trials, we observed no reduction in the queen bees' egg laying or in adult bee deaths due to the treatments.
Bu çalışma, bal arılarının (Apis mellifera L.), Türkiye dahil olmak üzere tüm dünyada yaygın paraziti olan Varroa destructor’un kontrolünde kullanılan formik asit, okzalik asit ve laktik asidin, Türkiye’nin Marmara Bölgesi koşullarında etkinliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Deneme kolonileri homojen olarak her biri sekiz kovandan oluşan beş gruba ayrılmıştır. Gruplara formik, okzalik ve laktik asidin yanı sıra etkisi bilinen kimyasal ilaç olarak coumaphos (Perizin®) uygulanmış ve bir grup tedavi edilmeden kontrol olarak bırakılmıştır. Her koloni iki sonbahar - bir ilkbahar olmak üzere üç sezon tedavi edilmiştir. Asitlerin etkileri Henderson - Tilton formülüyle, asitler arası önem ise Tukey’in çoklu karşılaştırma testi ile belirlenmiştir. İlk sonbaharda en yüksek etki %93.7 ile okzalik asitte görülmüş, coumaphos %92.5, formik asit %84.7 ve laktik asit %54.3 etki göstermiştir. İlkbahar sezonunda coumaphos %65.6, formik asit %21.4, okzalik asit ve laktik asit %8.3; ikinci sonbahar sezonunda (üçüncü sezonda) ise coumaphos %96.9, formik asit %95.6, okzalik asit %93.3 ve laktik asit %87.7 etki göstermişlerdir. Denemeler sırasında ana arının yumurtlamasında bir azalma veya ergin arı ölümleri gözlenmemiştir.
URI: https://doi.org/10.9775/kvfd.2010.1965
https://vetdergikafkas.org/uploads/pdf/pdf_KVFD_813.pdf
http://hdl.handle.net/11452/25734
ISSN: 1300-6045
Appears in Collections:Scopus
Web of Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Girişgen_Aydın_2010.pdf922.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons