Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25666
Title: Öğretmen adaylarının etkileşim kaygısı düzeyleri ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between the psychological well-being and interection anxiety scale on teacher candidates
Authors: Oksal, Aynur
Altınay, Narin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Ana Bilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
0000-0002-8749-778X
Keywords: Psikolojik iyi oluş
Etkileşim kaygısı
Öğretmen adayı
Psychological well-being
Interaction anxiety
Teacher candidate
Issue Date: 18-Feb-2022
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Altınay, N. (2022). Öğretmen adaylarının etkileşim kaygısı düzeyleri ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının etkileşim kaygı düzeyleri ile psikolojik iyi oluş düzeylerinin incelenmesi ve aralarındaki ilişkinin belirlenmesidir. Araştırma, ilişkisel tarama ve nedensel-karşılaştırma modeli ile tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri arasından örnekleme yöntemiyle seçilen 232 öğretmen adayı oluşmaktadır. Veri toplamı sürecinde; 84 maddelik Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve 15 maddelik Etkileşim Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi SPSS 25, Kolmogorov Smirnov testi ve Whitney-U testi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma sonuçları; cinsiyet, yaş, psikolojik destek alma ve düşük aile gelirine sahip olmanın, öğretmen adaylarının psikolojik iyi oluş ve etkileşim kaygısı değişkenlerine ilişkin puanlarında anlamlı farklılıklara neden olduğunu göstermektedir. Bunun yanında, öğretmen adaylarının etkileşim kaygısı düzeyleri ile psikolojik iyi oluş düzeyleri arasında anlamlı, negatif ve zayıf düzeyde bir ilişki bulunmaktadır. Öğretmen adaylarının etkileşim kaygı düzeyleri arttıkça, psikolojik iyi oluş düzeyleri azalmaktadır. Benzer şekilde öğretmen adaylarının etkileşim kaygısı düzeyleri ile psikolojik iyi oluş düzeyleri alt boyutları; öz kabul düzeyleri arasında olumlu ilişkiler düzeyleri arasında; çevresel hâkimiyet düzeyleri arasında, (özerklik düzeyleri arasında; yaşam amaçları düzeyleri arasında ve bireysel gelişim düzeyleri arasında) anlamlı, negatif ve zayıf düzeyde bir ilişki bulunmaktadır.
The aim of the research is to examine the interaction anxiety levels and psychological well-being levels of the teacher candidates and to determine the relationship between them. The research is designed with relational scanning and causal-comparison model. The sample of the study consists of 232 teacher candidates selected by sampling method among the students of Bursa Uludag University Faculty of Education. In the process of data collecting; the Psychological Well-Being Scale of 84 points and the 15-point Interaction Anxiety Scale were used. The analysis of the data was carried out using SPSS 25, Kolmogorov Smirnov test and Whitney-U test. According to the results of the research, gender, age, psychological support and low income of the family allowed us to find meaningful differences in teacher candidates as examined. As a result, there is a significant, negative and weak relationship between the interaction anxiety levels of teacher candidates and their psychological well-being levels. As the interaction anxiety levels of teacher candidates increase, their psychological well-being levels decrease. Similarly, there is a significant, negative and weak relationship between the interaction anxiety levels of teacher candidates and their psychological well-being, levels of positive relationships between self-acceptance, levels of environmental dominance, levels of autonomy, levels of life goals and levels of individual development.
URI: http://hdl.handle.net/11452/25666
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Narin_Altınay.pdf1.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons