Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25662
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOksal, Aynur-
dc.contributor.authorTuncalı, Neriman-
dc.date.accessioned2022-04-08T07:17:37Z-
dc.date.available2022-04-08T07:17:37Z-
dc.date.issued2022-02-18-
dc.identifier.citationTuncalı, N. (2022). Öğretmen adaylarında bilişsel duygu düzenleme stratejileri ve akademik özyeterlik arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/25662-
dc.description.abstractBu araştırmada, öğretmen adaylarının bilişsel duygu düzenleme stratejileri ile akademik özyeterlikleri arasındaki ilişkinin çeşitli sosyodemografik değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 161’i kadın,40’ı erkek olmak üzere toplam 201 öğretmen adayına uygulanmıştır. Veri toplama kısmında katılımcılara, Kişisel Bilgi Formu, Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeği, Akademik Özyeterlik Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen verilerin düzenlenmesi ve analizinde Spss 25.0 programı kullanılmıştır. Bilişsel Duygu Düzenleme Ölçeğinden elde edilen verilere ilişkin ortalamalar; Akademik Özyeterlik Ölçeği ve alt boyutlarına ilişkin verilerde ise toplamlar hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ile sosyodemografik değişkenler(cinsiyet, yaş, kardeş sayısı, lisans eğitim düzeyi, lisans ve lise başarısı) arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Cinsiyet değişkeni açısından bilişsel duygu düzenleme stratejilerinin alt boyutlarında anlamlı vii farklılıklar bulunmaktadır. Akademik Özyeterlik ile lise ve lisans başarısı değişkenleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiş olup diğer sosyodemografik değişkenlerle anlamlı farklılık bulunamamıştır. Cinsiyet ile lise ve lisans başarısı değişkenleri açısından akademik özyeterlik alt boyutlarında anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının bilişsel duygu düzenleme stratejileri ile akademik özyeterlik algıları arasında anlamlı, pozitif ve zayıf yönde ilişki bulunmuştur. Bilişsel duygu düzenleme strateji puanları arttıkça akademik özyeterlik algıları da artmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to examine the relationship between cognitive emotion regulation strategies and academic self-efficacy of teacher candidates in terms of sociodemographic variables. The research was carried out with a total number of 201 teacher candidates, 161 female and 40 male, who are studying at Uludağ University Faculty of Education. Personal Information Form, Cognitive Emotion Regulation Scale, Academic Self-Efficacy Scale were applied to the candidates. Spss 25.0 program was used in the organization and analysis of the obtained data. The Results which got from Cognitive Emotion Regulation Scale were averaged and the rest were summarized. According to the findings, no significant relationship was found between Cognitive Emotion Regulation Strategies and socio-demographic variables (gender, age, number of siblings, education level, undergraduate and high school success). There are significant differences in cognitive emotion regulation strategies sub-dimensions in terms of gender variable. A significant difference was found between academic self-efficacy and socio-demographic variables with high school and undergraduate success, but no significant difference was found with other sociodemographic variables. There are significant differences in academic self-efficacy sub- ix dimensions in terms of gender and high school and undergraduate achievement variables. According to the findings, a significant, positive and weak relationship was found between the cognitive emotion regulation strategies of teacher candidates and their academic self-efficacy perceptions. The increase of Cognitive Emotion Regulation Strategies scores takes the academic self-efficacy perceptions up too.en_US
dc.format.extentXV, 105 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAkademik öz yeterliktr_TR
dc.subjectBilişsel duygu düzenlemetr_TR
dc.subjectÖğretmen adayıtr_TR
dc.subjectAcademic self-efficacyen_US
dc.subjectCognitive emotion regulationen_US
dc.subjectTeacher candidatesen_US
dc.titleÖğretmen adaylarında bilişsel duygu düzenleme stratejileri ve akademik özyeterlik arasındaki ilişkinin incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of the relationship between cognitive emotion regulation strategies and academic self-efficacy on teacher candidatesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Temel Eğitim Anabilim Dalı/Sınıf Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.orcid0000-0002-5063-0786tr_TR
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Neriman_Tuncalı.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons