Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/25661
Title: Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik hazırlanmış ders kitaplarında yer alan sosyal değerler
Other Titles: Social values in the lesson books for teaching Turkish as a foreign language
Authors: Eroğlu, Süleyman
Erdinç, Elif
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bilim Dalı.
0000-0003-3409-4255
Keywords: Değer
Değer edinimi
Sosyal değerler
Yabancılara Türkçe öğretimi
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ders kitapları
Value acquisition
Social values
Teaching Turkish as a foreign language
Teaching Turkish as a foreign language textbooks
Value
Issue Date: 17-Feb-2022
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdinç, E. (2022). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik hazırlanmış ders kitaplarında yer alan sosyal değerler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bireylerin ve sosyal grupların ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilkeleri ve inançlarının tümü değer olarak tanımlanabilir. Değer kavramı, hem birey için hem de bireyin ait olduğu toplumun huzuru ve devamlılığını sürdürebilmesi için oldukça önemlidir. Toplumların ortak malı olan değerler, toplumlar tarafından benimsenip uygulandığı sürece devamlılığını korumaktadır. Bunun için de hem bireylere hem de eğitim camiasına önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmada sosyal değer kavramı ve Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarındaki sosyal değerler üzerinde durulmuştur. ix Sosyal değerler toplumun genelini kapsayan, kişiden kişiye farklılık göstermeyen değer grubu içerisinde yer almaktadır. Daha çok toplumun ne istediği, neyi önemsediği prensibine sahip sosyal değerler, toplumdaki düzeni sağlayan, toplumsal birlik ve beraberliği oluşturan yapı taşıdır. Bu çalışmanın amacı, toplumsal yaşamda önemli bir yeri olan sosyal değerlerin Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik A1 ve A2 düzeylerinde hazırlanmış ders kitaplarındaki yerini ve önemini tespit etmektir. Bu kapsamda Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe A1-A2, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1-A2, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1-A2, Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1-A2, Türkçeye Yolculuk Yabancılar İçin Türkçe A1-A2 ve Altay Türkçe Öğreniyorum Yabancılar İçin Türkçe A1-A2 düzeylerinde toplam 12 ders kitabı incelenmiştir. İncelenen ders kitaplarında toplam 82 ünitede yer alan 683 metin taranmıştır. İncelenen söz konusu metinler içerisinde; adil olma, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, misafirperverlik, özgürlük, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik konulu sosyal değerler tespit edilmeye çalışılmıştır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik hazırlanmış altı farklı kitap setinin incelenmesi sonucunda A1 düzeyinde toplam 89, A2 düzeyinde ise 111 sosyal değer tespit edilmiştir. A1 düzeyi ders kitaplarında en fazla yer alan sosyal değer, yardımseverliktir. İncelenen A2 düzeyi ders kitaplarında ise sevgi, en sık rastlanan sosyal değer durumundadır.
All of the common thoughts, goals, basic moral principles, and beliefs of individuals and social groups can be defined as values. The concept of value is very important both for the individual and for maintaining the peace and continuity of the individual's society. Values, which are the common property of societies, maintain their continuity as long as they are adopted and implemented by societies. For this, both individuals and the education community have significant responsibilities. This study emphasizes the concepts of social value and the social values in the textbooks used in teaching Turkish as a foreign language. xi Social values are included in the value group covering the whole society and do not differ from person to person. Social values, which have the principle of what the society wants and cares about, are the building blocks that provide order and create social unity and solidarity. This study aims to determine the place and importance of social values, which have an important place in social life, in the textbooks prepared at A1 and A2 levels for teaching Turkish as a foreign language. In this context Yedi İklim Yabancılar İçin Türkçe A1-A2, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe A1-A2, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1-A2, Gazi Yabancılar İçin Türkçe A1-A2, Türkçeye Yolculuk Yabancılar İçin Türkçe A1-A2 ve Altay Türkçe Öğreniyorum Yabancılar İçin Türkçe A1-A2 a total of 12 textbooks in Turkish for Foreigners at A1-A2 levels were examined. In the examined textbooks, 683 texts in 82 units were scanned. Among the examined texts; The social values of being fair, giving importance to family unity, independence, peace, being scientific, hardworking, solidarity, sensitivity, honesty, aesthetics, tolerance, hospitality, freedom, giving importance to being healthy, respect, love, responsibility, cleanliness, patriotism, benevolence have been determined. As a result of examining six different book sets prepared for teaching Turkish as a foreign language, a total of 89 social values at A1 level and 111 social values at A2 level were determined. The most common social value in A1 level textbooks is benevolence. In the A2 level textbooks examined, love is the most common social value.
URI: http://hdl.handle.net/11452/25661
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Elif_Erdinç.pdf3.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons