Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2466
Title: Endemik dianthus goekayi (Caryophyllaceae) türünün bazı biyoloji̇k özelli̇kleri̇ ve kültüre alınması üzeri̇ne bi̇r araştırma
Other Titles: An investigation on determining some biological characteristics and domesticating of endemik dianthus goekayi (Caryophyllaceae)
Authors: Kaynak, Gönül
Ahıskalı, Mihriban
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Dianthus goekayi
Caryophyllaceae
Sistematik
Caryophyllaceae
Systematic
Issue Date: 15-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ahıskalı, M. (2017). Endemik dianthus goekayi (Caryophyllaceae) türünün bazı biyoloji̇k özelli̇kleri̇ ve kültüre alınması üzeri̇ne bi̇r araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, Harmancık ve Soğukpınar (Bursa) çevresinde yayılış gösteren lokal endemik Dianthus goekayi (Caryophyllaceae) taksonunun morfolojik, anatomik, palinolojik, karyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve kültüre alınma potansiyeli araştırılmıştır. Taksonun morfolojik ve mikromorfolojik karekterlerinin yanında, gövde, gövde yaprağı ile taban yaprağı anatomik özellikleri belirlenmiştir. Yapılan palinolojik çalışmalara göre, polenler ömonad, polen tipi periporat, polen şekli prolat-sferoidal; ekzin ornamentasyonu spinulat- granulat-mikroperforat; operkulum üzerinde spinülat, nadiren spinülat-granülat olarak saptanmıştır. D. goekayi ile yapılan karyolojik çalışma sonucunda kromozom sayısı 2n= 30 olarak bulunmuştur. Dianthus goekayi taksonun kültüre alınması için yapılan çalışmalarda, tohumlarda % 100 çimlenmenin gerçekleşmesi, ayrıca bu süre zarfında hiçbir hastalık ve zararlıya rastlanmaması türün kültüre alınması konusunda avantaj sağlarken, büyüme hızının çok yavaş olduğu gözlemlenmiştir.
In this study, the morphological, anatomical, palynological and karyological characteristics and its potential for cultivation of the local endemic Dianthus goekayi (Caryophyllaceae) taxa, which have spread around Harmancık and Soğukpınar (Bursa), have been investigated. In addition, to the morphological and micromorphological characters of the taxon, the anatomical characteristics of the stem, stem and bottom leaf were determined. According to the palynological studies; pollen grains found eumonad, pollen-type periporate, shape of pollen grains prolate- sphaeroidal, exine ornamentation spinulate-granulate-microperforate; spinulate and rarely spinulate-granulate on the operculum. As a result of a karyological study conducted on D. goekayi, the number of chromosomes was found to be 2n = 30. Dianthus goekayi has been observed to be 100% germinated in seeds and in this period, no disease or pests have been found in cultivated cultures, the growth rate has been observed to be very slow.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2466
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
496114.pdf4.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons