Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2462
Title: Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde çocuklarla olan iletişim ve etkileşim durumlarının çocuk ihmali kapsamında değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of communication and interaction with children in the classroom management of preschool teachers within the scope of child neglect
Authors: Turaşlı, Nalan Kuru
Akbayrak, Nesrin
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk ihmali
İletişim ve etkileşim
Okul öncesi öğretmeni
Sınıf yönetimi
Child neglect
Classroom management
Communication and interaction
Preschool teacher
Issue Date: 8-Aug-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akbayrak, N. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde çocuklarla olan iletişim ve etkileşim durumlarının çocuk ihmali kapsamında değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde çocuklarla olan iletişim ve etkileşim durumlarının çocuk ihmali kapsamında incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Bursa ili merkez ilçelerinde (Yıldırım ve Nilüfer) bulunan farklı sosyo-ekonomik düzeye sahip, iki bağımsız anaokulu, bir ilkokula bağlı anasınıfında çalışan, maksimum çeşitlilik örneklemesiyle belirlenen ve gönüllü olan altı okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Buna göre, araştırma verileri, nitel çalışmaların veri toplama tekniklerinde biri olan yarı yapılandırılmış gözlem tekniği ile elde edilmiştir. Gözlemlerde araştırmacı tarafından geliştirilen "Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhmal Davranışlarını Belirleme Gözlem Formu" kullanılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre; okul öncesi öğretmenlerinin, sınıf yönetiminde çocuklar ile olan iletişim ve etkileşim durumlarında okulların sosyo-ekonomik düzeyleri fark etmeksizin en fazla eğitimsel ihmal, ardından sınıf yönetiminden kaynaklı aksaklıklardan kaynaklanan ihmal davranışları, fiziksel ihmal, duygusal ihmal davranışları gösterdikleri en az gözlemlenen davranışların ise tıbbi ihmal davranışları olduğu sonucu elde edilmiştir.
The aim of this study is to examine the communication and interaction with children in the classroom management of pre school teachers within the scope of child neglect. The study group formed 6 pre-school teachers with different socio economic levels in the central districts of Bursa province (Yıldırım and Nilüfer) in 2017-2018 academic year, working in two independent, a primary kindergarten, determined by maximum diversity sampling and volunteered. Accordingly, research data were obtained with semi-structured observation technique, one of the data collection techniques of qualitative studies. In the observations, the "Observation Form for Determining the Neglect Behavior of Preschool Teachers" developed by the researcher was used. According to the result of the study, the most educational neglect of pre-school teachers in the cases of communication and interaction with children in the classroom management , regardless of the socio-economic levels of the schools, and neglect behaviors caused by defects in classroom management, physical neglect, and emotional neglect behaviors are the least observed behaviors of medical neglect.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2462
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
530873.pdf3.23 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons