Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2402
Title: Kandidemi saptanan erişkin olgularda risk faktörlerinin belirlenmesi ve kolonizasyonun değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of risk factors and colonization in patients with candidemia
Authors: Akalın, E. Halis
Gürcüoğlu, Emel
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Kandidemi
Antifungal tedavi
Kolonizasyon indeksi
Candidemia
Antifungal treatment
Colonization index
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürcüoğlu, E. (2008). Kandidemi saptanan erişkin olgularda risk faktörlerinin belirlenmesi ve kolonizasyonun değerlendirilmesi . Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi..
Abstract: Kandidemi invazif kandidozda en sık görülen klinik tablodur. Kan kültüründe Candida spp. üremesi tedavi edilmesi gereken bir klinik durumdur. Bu çalışmanın amacı; 1. Erişkin hastalarda gelişen kandidemilerde risk faktörlerinin retrospektif olarak analiz edilmesi, 2. Kandidemi gelişen hastalardaki farklı anatomik bölgelerdeki kolonizasyonun kandidemi ile ilişkisinin prospektif olarak incelenmesidir. Kandidemi insidansı toplam kandidemili hasta sayısının 1000 yatan hasta sayısı ve 10000 hasta gününe oranlanması ile hesaplandı. 12 yıllık süreç, karşılaştırmanın daha kolay yapılacağı düşünülerek 6 yıllık ikişer periyoda ayrıldı (1996-2001 ve 2002-2007). Erişkin hastalardaki risk faktörleri retrospektif olarak değerlendirildi. Kolonizasyon ile kandidemi ilişkisinin incelenmesi için 1 Kasım 2006- 30 Ocak 2008 tarihleri arasında kandidemi tanısı alan hastalarda farklı anatomik bölgelerden kandida kolonizasyonunu saptamak için kültür alındı. Kandidemi etkeni ile kolonize olan aynı türler arasında moleküler benzerlik karyotipleme ile değerlendirildi. Pittet ve ark. tarafından geliştirilen kolonizasyon indeksi hesaplandı. Kandidemi insidansı 1996-2001 tarihleri arasında ortalama 1000 yatan hasta başına 2.194 iken 2002-2007 döneminde 1.685 idi ve 2002-2007 döneminde 1000 hasta başına 0.509 azalma saptandı (p<0.001). Tür dağılımının iki dönem arasındaki farklılığı incelendiğinde 1996- 2001 döneminde non-C. albicans oranı %60.9 C.albicans’a göre yüksek idi. (p=0.008). 2002-2007 döneminde bu oran C. albicans (% 50.2) lehine artmış olarak tespit edildi. APACHE II skorunun ≥20 ve Charlson indeksinin ≥4 olması, nozokomiyal enfeksiyon varlığı, total parenteral beslenme (TPN), kandidüri varlığı ve antiasit kullanımı kandidemi gelişimi için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. Ventilatör desteği ve pozitif inotrop desteği mortalite açısından bağımsız risk faktörleri olarak saptandı. Kolonizasyon tarama kültürlerine göre kandida üremesi olan hastaların Pittet indeksi (≥0.5) pozitifliği %74 olarak bulundu. Sonuç olarak kandidemi şüphesi olan hastalarda risk faktörleri ve kolonizasyonlar dikkatle değerlendirilmelidir.
Candidemia is the most frequent manifestation observed with invasive candidiasis and Candida spp. growth in blood culture is a case that requires treatment. This study aims to provide; 1. A retrospective analysis of the risk factors on candidemia development in adult patients; 2. Prospective study of the relation between candidemia and colonization observed at different anatomical areas in patients with candidemia development. Candidemia incidence is determined by taking the rate of total number of patients with candidemia per 1000 patients admitted to the hospital and per 10000 patient days. The 12-year period studied is divided into two sixyear periods for better comparison (1996-2001 and 2002-2007). The risk factors of adult patients were analyzed retrospectively. To study the relation between colonization and candidemia, culture samples were taken from patients diagnosed with candidemia, between 1st November 2006 and 30th January 2008, to identify candidemia colonization at different anatomical areas on the body. Molecular similarities between the same species colonized with candidemia, as active ingredient were identified by karyotyping. Colonization index developed by Pittet et al. was calculated. While it was determined that candidemia incidence was 2.194 per 1000 admitted patients, between the dates 1996-2001, it turned out to be 1.685 between the dates 2002-2007, with a decrease of 0.509 decrease per 1000 admitted patients for the period between 2002-2007 (p<0.001). When the variation in distribution of specifies were studied for the two terms, in the term between 1996-2001 the non-C. albicans incidence rate was 60.9% higher than incidence rate of C. albicans (p=0.008). In the term between 2002-2007 it was identified that the incidence rate has increased in favor of C. albicans being 50.2%. Having the APACHE II score as ≥20 and Charlson index as ≥4, presence of nosocomial infection, total parenteral nutrition (TPN), presence of candiduria and use of anti-acids were determined as independent risk factors for candidemia development. Ventilator support and positive inotrope support were identified as independent risk factors in terms of mortality. In patients with candidemia growth based on colonization survey cultures, the Pittet index (≥0.5) positivity was determined as 74%. In conclusion, risk factors and colonization should be evaluated before empiric antifungal treatment in patients with suspicion of candidemia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2402
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289287.pdf936.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons