Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2364
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDilek, Kamil-
dc.contributor.authorÖksüz, Mustafa Ferhat-
dc.date.accessioned2019-12-06T06:40:45Z-
dc.date.available2019-12-06T06:40:45Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationÖksüz, M. F. (2012). MEFV genindeki 138.ve 165.kodon polimorfizmlerinin ilevi Akdeniz Ateşi hastalığına etkisinin araştırılması.Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/2364-
dc.description.abstractAilevi Akdeniz Ateşi (AAA,FMF)'den sorumlu olduğu bildirilmiş Mediterranaen Fever (MEFV) geninde, bugüne kadar birçok mutasyon tanımlanmıştır. Çalışmalarda genotip fenotip ilişkisinin bulunduğu ileri sürülmektedir. Çalışmamızda, bölgemizdeki MEFV mutasyon sıklıklarının belirlenmesi ve bilinen mutasyonların dışında hastalığın oluşumunda ve seyrinde etkili olabilecek 138. kodon (A-G) ve 165. kodon (C-A) gen polimorfizmlerinin hastalığa olan etkisini araştırmayı amaçladık.Çalışmaya, MEFV geninde mutasyon saptanan ve kinik olarak da AAA tanısı doğrulanan 116 olgu, kontrol grubu olarak ise MEFV geninde mutasyon saptanmayan ve klinik olarak da AAA tanısı dışlanan 95 kişi alındı. MEFV geninin 2. ve 10. ekzonunda bulunan en yaygın 10 mutasyonu belirlemek için DNA dizi analizi yöntemi kullanıldı. İstatistiksel analizde, p<0.05 değeri anlamlı kabul edildi.MEFV mutasyon analizleri sonucunda; en sık % 41.8 oranıyla M694V mutasyon aleli ve ikinci sıklıkta ise % 14.8 oranıyla M680I mutasyon aleli bulundu.MEFV geni 138. kodonda gözlenen G polimorfik alelin sıklığı hasta grubunda % 46, kontrol grubunda ise % 68 bulundu. Yine MEFV geni 165. kodonda gözlenen A polimorfik alleli hasta grubunda % 45, kontrol grubunda ise % 67 saptandı. Hasta ve kontrol grupları her iki polimorfik alel sıklığı açısından karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.001).MEFV mutasyon tiplerinin ve gen polimorfizmlerinin (138. kodon ve 165. kodon) klinik bulgular ve amiloidoz ile ilişkisinin olmadığı görüldü(p>0.05).Çalışmamız, bildiğimiz kadarıyla Güney Marmara bölgesinde MEFV mutasyonların sıklığını bildiren ilk çalışmadır. Bulgularımız,138.kodon (G-A) ve 165.kodon (C-A) polimorfizmlerinin hastalık gelişimine etkisinin olabileceğini göstermektedir. MEFV geninde bulunan bu polimorfizmleri araştıran daha fazla olgu sayılı çalışmalara gereksinimin olduğunu düşünmekteyiz.tr_TR
dc.description.abstractResearch on the Impact of the (A-G) 138 and (C-A) 165 Codon Polymorphisms in MEFV Gene Over The Familial Mediterranean FeverVarious mutations have been identified in the Mediterranean Fever (MEFV) gene which is reported to be responsible from Familial Mediterranean Fever (AAA, FMF). In various researches it is claimed that there is a relation between the genotype and phenotype. In our study, we aimed to determine the frequency of the MEFV mutations in our region and notwithstanding the mutations that are known, we aimed to investigate the impact of codon 138 (A-G) and codon 165 (C-A) gene polymorphisms on the development and progress of the disease.In our study we included 116 subjects for which FMF diagnosis was verified clinically and mutation was identified in MEFV gene and 95 people in the control group who for which the FMF diagnosis was negative clinically and no mutation has been identified in MEFV gene. We used the DNA sequence analysis method to identify the most prevailing 10 mutations located in exon 2 and 10 of MEFV gene. In statistical analysis value of p<0.05 is accepted to be significant.As a result of the MEFV mutation analysis, the most frequent was the M694V mutation allele with a frequency rate of 41.8% and the second most frequent was the M680I mutation with a frequency rate of 14.8%.The frequency of the G polymorphic allele observed in codon 138 (A-G) of MEFV gene was 46% in patients group and 68% in the control group. Again, the frequency of the A polymorphic allele observed in codon (C-A) 165 of MEFV gene was 45% in the patients group and 67% in the control group. When the patients group and control group were compared in terms of frequency of both polymorphic alleles, the variation was observed to be statistically significant (p<0.001). It was observed that the MEFV mutation types have no relation with clinical findings and amyloidosis (p>0.05).To our knowledge, our study is the first study in the South Marmara region that reports the frequency of MEFV mutations. Our findings imply that the polymorphisms of codon 138 (G-A) and codon 165 (C-A) may have an impact on progress of the disease. We think that more research with higher number of cases investigating the polymorphisms of MEFV gene is needed.en_US
dc.format.extentV, 60 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAilevi akdeniz ateşitr_TR
dc.subjectMEFV genitr_TR
dc.subjectPolimorfizmtr_TR
dc.subjectFamilial mediterranean feveren_US
dc.subjectMEFV geneen_US
dc.subjectPolymorphismen_US
dc.titleMEFV genindeki 138.ve 165.kodon polimorfizmlerinin ilevi Akdeniz Ateşi hastalığına etkisinin araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeResearch on the impact of the (A-G) 138 and (C-A) 165 codon polymorphisms in MEFV gene over the familial mediterranean feveren_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
314548.pdf1.13 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons