Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23632
Title: Muhasebe standartlarında ihtiyatlılık ilkesi ve finansal sürdürülebilirlik ilişkisi: BIST uygulamaları
Other Titles: The effect of the precautionary principle on financial sustainability: BIST application
Authors: Gençoğlu, Ümit Gücenme
Kurt, Yusuf
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Muhasebe ve Finansman Bilim Dalı.
0000-0002-1071-4205
Keywords: Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartları
İhtiyatlılık ilkesi
Negatif tahakkuklar yöntemi
Finansal sürdürülebilirlik
Kar yönetimi
Turkish accounting and financial reporting standarts
Accounting conservatism
Negative accrual method
Financial sustainability
Profit management
Issue Date: 20-Aug-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, Y. (2021). Muhasebe standartlarında ihtiyatlılık ilkesi ve finansal sürdürülebilirlik ilişkisi: BIST uygulamaları. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışması ile 2005-2019 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST)’da kesintisiz olarak işlem gören işletmelere ait 15 yıllık veriler yıllık bazda incelenmiş ve bu verilerden hareketle işletmelerin ihtiyatlılık düzeyleri ile finansal sürdürülebilirlikleri arasında bir ilişki olup olmadığı test edilmiştir. Finansal sürdürülebilirlik bağlamında TMS/TFRS’lere göre raporlama yapan işletmelerin uzun vadede dönem kârı ve kapsamlı kâr rakamları ile dönem sonu hisse senedi fiyatları ele alınmıştır. İşletmelerin ihtiyatlılık düzeylerinin hesaplanmasında Givoly ve Hayn (2000) tarafından geliştirilen “Negatif Tahakkuklar Yöntemi” kullanılmıştır. Araştırma ile işletmelerin finansal durum tabloları, nakit akış tabloları ve kâr/zarar ve diğer kapsamlı gelir tablolarından faydalanılarak elden edilen veriler panel veri analizi yöntemi kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonucunda işletmelerin ihtiyatlılık düzeyleri negatif olarak arttıkça, uzun dönemde işletmelerin toplam kapsamlı kârı ve dönem sonu hisse senedi fiyatlarının arttığı, dönem kârlarının ise azaldığı tespit edilmiştir.
With this thesis, the businesses that were continuously traded in Borsa Istanbul (BIST) between 2005 and 2019 were analyzed on an annual basis. Based on these data, it has been tested whether there is a relationship between the prudence levels of the businesses and their financial sustainability. In the context of financial sustainability, period profit and comprehensive profit figures and end-of-period stock prices of businesses reporting according to TMS / TFRS were examined in the long run. "Negative Accruals Method" developed by Givoly and Hayn (2000) was used in calculating the prudence levels of businesses. In this research, the statement of financial position, cash flow statements and profit / loss and other comprehensive income statements of the companies were used. These collected data were tested by using the panel data analysis method. As a result of the research, it has been determined that as the prudence levels of the businesses increase negatively, the total comprehensive profit and the stock prices of the businesses at the end of the period increase and the period profits decrease in the long term.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23632
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yusuf_KURT.pdf1.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons