Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23549
Title: Dünya Ticaret Örgütü Tekstil ve Hazır Giyim Anlaşması sonrası AB (15) piyasasında Türk hazır giyim sektörünün rekabet gücü
Other Titles: The competitiveness of the Turkish clothing sector in the EU-15 market post the World Trade Organization Agreement on Textiles and Clothing
Authors: Başkol, Murat Ozan
Özözen, Serdar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı/İktisat Bilim Dalı.
0000-0001-5089-6069
Keywords: Hazır giyim sektörü
Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler
Ticaret dengesi
Karşılaştırmalı ihracat performansı
Endüstri-içi ticaret
Clothing sector
Revealed comparative advantage
Trade balance
Comparative export performance
Intra-industry trade
Issue Date: 15-Oct-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özözen, S. (2021). Dünya Ticaret Örgütü Tekstil ve Hazır Giyim Anlaşması sonrası AB (15) piyasasında Türk hazır giyim sektörünün rekabet gücü. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Hazır giyim sektörü az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine üretim, istihdam, ihracata katkısı ile lokomotif bir sektördür. Diğer sektörlerden farklı olarak tekstil sektörü ile birlikte hazır giyim sektöründe ticaret uzun bir dönem (1960-2004) serbest ticaret kuralları dışında yürütülmüştür. Tekstil ve Hazır Giyim Anlaşması (ATC) sonrası 2005'de kotaların tamamen kaldırılmasıyla ticaret serbest ticaret kurallarına göre yürütülmeye başlanmıştır. Çalışmanın amacı, tekstil ve hazır giyim ticaretinin serbest ticaret kurallarına göre yürütülmeye başladığı dönem sonrasında AB (15) piyasasında Türkiye, Çin ve Hindistan rekabet gücünü analiz etmektedir. Çalışma 2004-2019 dönemini kapsamaktadır. Veriler UNCOMTRADE veri tabanından alınmıştır. SITC Rev.3'e göre dört haneli 37 alt ürün grubu için Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi, Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ve Ticaret Dengesi Endeksi hesaplanmıştır. Yöntem olarak Widodo yöntemi kullanılmıştır. Türkiye, Çin ve Hindistan'ın ürün haritası çıkarılmıştır. Ayrıca, Karşılaştırmalı İhracat Performans Endeksi ve Endüstri-içi Ticaret Endeksi hesaplanmıştır. Widodo yöntemi kullanılarak AB (15) piyasasında hazır giyim sektörünün dört haneli 37 alt ürün grubu düzeyinde ürün haritasını ortaya çıkaran bir çalışmaya rastlanılmamış olması çalışmayı diğer çalışmalardan ayırmaktadır ve literatüre katkı sağlamaktadır. AB (15) piyasasında 37 alt ürün grubunun çok büyük kısmında Türkiye, Çin ve Hindistan'ın karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu ve net ihracatçı olduğu tespit edilmiştir. Ticaretin endüstriler-arası ticaret şeklinde olduğu görülmüştür. Asıl farkın ülkelerin birbirlerine karşı ihracat performanslarında ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Türkiye'nin rakip ülkeler karşısında rekabetini sürdürülebilmesi için ihracat performansı yüksek olan ürün sayısını artırması gerekmektedir. Özellikle katma değerli ürün üretimine, markalaşmaya, Ar-Ge ve tasarıma ağırlık verilmelidir.
The clothing industry is a locomotive sector due to its contribution to the production, employment and exports of underdeveloped and developing countries‟ economies. Unlike other sectors, trade in the clothing sector and the textile industry was not based on free trade rules for a long time (1960-2004). After the Agreement on Textiles and Clothing (ATC), trade began to be carried out according to free trade rules due to the abolition of quotas in 2005. This study aims to analyze the competitiveness of Turkey, China and India in the EU-15 market since the textile and clothing trade began to be carried out based on the free trade rules. The study covers the period from 2004 to 2019. Its study data were collected from the UNCOMTRADE database. Revealed Comparative Advantage (RCA), Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) and Trade Balance Index (TBI) were calculated for 37 four-digit sub-product groups according to Standard International Trade Classification Revision 3 (SITC Rev.3). This study uses Widodo‟s method. A product map of Turkey, China and India was constructed, and the Comparative Export Performance Index and the Intra-industry Trade Index were also calculated. The fact that there are no studies of the product map of the clothing sector in the EU-15 market that use Widodo's method at the level of 37 four-digit sub-product groups distinguishes this study from other studies and its contribution to the literature. The study found that Turkey, China and India have the comparative advantage in the vast majority of 37 sub-product groups in the EU-15 market, and that they are net exporters. It determined that the trade takes the form of inter-industry trade, and the main differences emerged in the export performance of these countries compared to one another. Turkey needs to increase its numbers of products with high export performance in order to remain competitive against rival countries. In particular, value-added product production, branding, Research & Development and design should be emphasized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23549
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Serdar_ÖZÖZEN.pdf8.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons