Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23546
Title: İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr’inde münâsebet ilmi
Other Titles: The science of relation to the Quran in the commentary of Ibn Ashur
Authors: Kiraz, Celil
Abulail, Omar M. O.
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
0000-0002-3328-6506
Keywords: İbn Aşûr
et-Tahrîr ve't-Tenvîr
Münâsebet
Tenâsüb
Ibn Ashur (Aşûr)
Relationship
Tenacity
Issue Date: 19-Aug-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Abulail, O. M. O. (2021). İbn Âşûr’un et-Tahrîr ve’t-Tenvîr’inde münâsebet ilmi. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde İslam âlimi İbn Âşûr’un tanıtılması ve münâsebet ilminin tarifi bulunmaktadır. İbn Âşûr ve onun bırakmış olduğu eserleri ve kitapları hakkında bilgiler sunulmuştur. Bunun yanında tezin ana konusu olan tefsiriyle ilgili kapsamlı malumatlar zikredilmiştir. Yazarın tefsirinin başında zikretmiş olduğu mukaddimelere detaylı bir şekilde yoğunlaşılmış ve İbn Âşûr’un tefsirindeki metodu genel olarak ifade edilerek bu bölüm tamamlanmıştır. Birinci bölümün ikinci kısmında münâsebet ilminden bahsedilmiştir. Bu ilmin tanımı, bu ilmin ortaya çıkışı ve şu anki durumuyla ilgili bilgilerin zikredilmesi yanında âlimler arasında (tartışılan) bu ilmin problemleri dile getirilmiş ve bu ilme karşı çıkan ve tenkit edenler ile bu ilim taraftarlarının konumları ifade edilerek bunların görüşleri karşılaştırılmıştır. Daha sonra da münâsebet ilminin önemi, faydaları ve son olarak bu konuyla ilgili yazılmış önemli kitap isimleri açıklanmıştır. İkinci bölümün konusu ise İbn Âşûr’un “et-Tahrîr ve’t-Tenvîr” isimli tefsirinde münâsebet ilmini ifade ederken takip ettiği metot ve kaidelerdir. Zira onun metodu tezin konusu hakkında bize fayda vermekte ve gelecek bölümleri anlama hususunda da okuyucuya kolaylık sağlamaktadır. Bu bölümde İbn Âşûr’un metodu gerek âyetler arasında ve gerekse sûreler arasında olsun münâsebetler karşısındaki konumu açıklanmıştır. Bu arada metodu hakkında başka noktalara da parmak basılmıştır. Üçüncü bölümde “et-Tahrîr ve’t-Tenvîr” tefsirinden münâsebetlerle ilgili pratik örnekler verilmiştir. Kur’ân âyetleri ve sûrenin bölümleri arasındaki münâsebetler ile bu münâsebetlerin açıklanması ve müfessirlerin sözleri arasındaki mukayeseler ve de münâsebet konusunun izahları bulunmaktadır. Dördüncü ve son bölümde ise İbn Âşûr’un özgün ve uzman olduğu ve tefsirinde ifade ettiği münasebetlerden bahsedilmektedir. Bu münâsebetler de kıssalarda, fâsılalarda ve kasem ile kendisine kasem edilen arasındaki münâsebetler olmak üzere üç kısımdır. İşte bu kısımlar örnekler verilerek detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
My thesis consists of four parts. In the first part , the introduction of the Islamic scholar Ibn Ashur and the description of the science of münâsebet are included. Information about Ibn Ashur and his works and books left by him was presented. In addition, comprehensive information about the interpretation, which is the main subject of the thesis, is mentioned. And the author's intentions at the beginning of his commentary have been focused in detail and this chapter has been completed by expressing the method of Ibn Ashur in his interpretation in general. The science of the relation is mentioned in the second part of the first chapter. In addition to mentioning the definition of this science, the emergence of this great science and its current situation, the problems of this science (discussed) among the scholars were expressed and the positions of those who opposed and criticized this science were expressed and their views were compared. Then, the importance and benefits of the science of münâsebet and lastly important book titles written on this subject were explained. The subject of the second part is the methods and rules that Ibn Ashur followed while expressing the science of realtionship in his commentary named "et-Tahrîr ve't-Tenwîr". Because his method is beneficial for us about the subject of the thesis and provides convenience to the reader in understanding the next chapters. In this section, the method of Ibn Ashur and his position against the relations between verses and surahs are explained. Meanwhile, other points about his method have also been touched upon. In the third chapter, practical examples related to the interpretation of "et-Tahrîr ve’tTenvîr" are given. The relations between the verses of the Quran and the parts of the chapter are explained by the explanations and the comparisons between the words of the commentators and the explanation of the subject of relation. In the fourth and last chapter, it is mentioned that Ibn Ashur is an unique expert and the relation she expresses in his interpretation. These relations are also in three parts, namely in stories, episodes, and the relations between the qasem and what is ascribed to him. These parts are explained in detail with examples.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23546
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Omar_M_O_ABULAIL.pdf2.76 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons