Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23208
Title: İlköğretim 3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarında kavramlar
Other Titles: Concepts in primary school 3rd and 4th grade Turkish textbooks
Authors: Arı, Gökhan
Sönmez, Müslüm
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Türkçe Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Türkçe eğitimi
Ders kitabı
Kavram alanı
Kavram kategorisi
Kavramlar
Turkish education
Textbook
Concept area
Concept category
Concepts
Issue Date: 26-Oct-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Sönmez, M. (2021). İlköğretim 3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarında kavramlar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Hayatın her alanında büyük önem taşıyan kavramların temelleri özellikle ilkokul çağında atılmaktadır. Kavramlar ilkokul dersleri düşünüldüğünde ana dili ders kitaplarındaki kavramlar hem kavram gelişimi hem de söz varlığı açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı ilköğretim 3. ve 4. sınıflar için hazırlanan Türkçe ders kitaplarında geçen kavramları ve kavram alanlarını belirlemektir. Çalışma kapsamında ilköğretim 3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki kavramlar ve kavram alanları incelenmiştir. Araştırmanın modeli durum çalışmasına uygun şekilde tasarlanmıştır. Çalışmanın verileri doküman incelemesi yöntemi ile elde edilmiş, içerik analizi ve kategori analizi ile çözümlenmiştir. Ders kitaplarındaki kavramlar manuel olarak dijital ortama (MS Word programı) aktarılmıştır. Dijital ortama aktarıldıktan sonra kavram alanları, kavram kategorileri ve kavramlar sınıflandırılmıştır. Kavram sınıflandırması ön tür kuramındaki düzeylere uygun bir şekilde yapılmıştır. Elde edilen veriler MS Excel programında sıralanarak yorumlanmıştır. Kavramların sınıflandırılması sonucunda ilköğretim 3. ve 4. sınıf Türkçe ders kitaplarında 22 kavram alanına ulaşılmıştır. 3. sınıf Türkçe ders kitabında 101 kavram kategorisi tespit edilmiştir. 4. sınıf Türkçe ders kitabında ise 103 kavram kategorisi tespit edilmiştir. 3. sınıf Türkçe ders kitabında 1249, 4. sınıf Türkçe ders kitabında 1371 kavram geçtiği belirlenmiştir. 4. sınıf Türkçe ders kitabındaki kavram kategorisi, kavram sayısı ve sıklık sayısının 3. sınıf Türkçe ders kitabından daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Concept learning is very important in primary school age. Concept learning is of great importance in every profession and in every aspect of our lives. Concept learning is important for human life. Turkish textbooks prepared for primary school 3rd and 4th grades are important for learners' concept learning. The aim of this study is to determine the concepts and concept areas in the Turkish textbooks prepared for the 3rd and 4th grades of primary education. Within the scope of the study, the concepts and concept areas in the primary school 3rd and 4th grade Turkish textbooks were examined. The data of the study were obtained by document analysis method and analyzed by content analysis and category analysis. The model of the research was designed in accordance with the case study. The texts in the textbooks were manually transferred to the digital environment (MS Word program). After transferring to the digital environment, concept fields, categories and concepts were classified. The classification is based on the proto- type theory. The obtained data were interpreted by sorting in MS Excel program. As a result of the classification of the concepts, 22 concept areas were reached by analyzing the concepts in the 3rd and 4th grade Turkish textbooks with content analysis. 101 basic level categories were identified in the 3rd grade Turkish textbook. 103 basic level categories were determined in the 4th grade Turkish textbook,. It was determined that 1249 concepts were included in the 3rd grade Turkish textbook and 1371 concepts were included in the 4th grade Turkish textbook.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23208
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Müslüm SONMEZ.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons