Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23202
Title: Necdet Levent’in Elele, Yemeni ve Efe eserlerinin düzenlenerek viyola eğitiminde kullanılabilirliğine yönelik öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri
Other Titles: Instructor and student opinions on the arrangement of Necdet Levent's Elele (Hand with Hand), Yemeni (Headscarf) and Efe pieces and their usability in viola education
Authors: Sakin, Ajda Şenol
Akyol, Ebru Duygu
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Çağdaş Türk müziği
Efe
Elele
Eser düzenleme
Necdet Levent
Viyola
Viyola eğitimi
Yemeni
Contemporary Turkish music
Elele (Hand with hand)
Composition
Viola
Viola education
Yemeni (Headscarf)
Issue Date: 29-Sep-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Akyol, E. D. (2021). Necdet Levent’in Elele, Yemeni ve Efe eserlerinin düzenlenerek viyola eğitiminde kullanılabilirliğine yönelik öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Viyola eğitiminde Türk bestecilere ait eserlerin kullanımına yönelik araştırmalar incelendiğinde, eserlerinin zorlu pasajlar ve ileri teknikler içermesi ile notasyonuna ulaşmada yaşanan sorunlar nedeniyle bu eserlerin özellikle müzik eğitimi ana bilim dallarında viyola eğitiminde kullanımının oldukça sınırlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle viyola eğitimde öğrencilerin de seslendirebileceği orta düzeyde Türk eserlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkarak gerçekleştirilen araştırmada Necdet Levent’in flüt için bestelediği Elele, Yemeni ve Efe parçalarının viyola eğitiminde kullanımına yönelik düzenlenmesi ve bu yolla da ulaşılabilir Türk viyola repertuvarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Araştırmada Necdet Levent’in Elele, Yemeni ve Efe parçalarını viyola eğitimine kazandırmak amacıyla viyola teknikleri gözetilerek düzenlenmiş, eğitimde kullanılabilirliğine yönelik öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu amaçsal örnekleme yönteminden uygun örnekleme deseni esas alınarak belirlenmiş ve gönüllülük esasına dayalı çalışmaya katılmayı kabul eden müzik eğitimi ana bilim dallarında görev yapan 7 viyola öğretim elemanı ve 8 viyola öğrencisi ile oluşturulmuştur. Öğretim elemanı ve öğrenci görüşlerini belirlemek amacıyla yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmış, elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenerek tema ve kodlara ayrılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerden viyola için düzenlenmiş Necdet Levent’in Elele, Yemeni ve Efe parçalarının viyola eğitimine katkı sağlayacak, çağdaş Türk viyola repertuvarını genişletip, zenginleştirecek, öğrencilerin motivasyonlarını arttıracak, tonal ve modal duyumu geliştirecek, bireysel çalgı eğitimi viyola dersi kazanımları ile tutarlı ve kazanımların gerçekleşmesine yardımcı, Türk müziğini tanıtıcı ve seslendirmeye yönelten eserler olduğu tespit edilmiştir.
When the studies on the use of pieces by Turkish composers in viola education are examined, it is seen that the use of these pieces in viola education, especially in music education departments, is quite limited due to the difficulties experienced in reaching the notation of their pieces, including difficult passages and advanced techniques. For this reason, there is a need for medium-level Turkish pieces that students can perform with viola education. Based on this need, this research aims to arrange the pieces of Elele (Hand with Hand), Yemeni (Headscarf), and Efe composed for flute by Necdet Levent for use in viola education, and to contribute to the accessible Turkish viola repertoire in this way. In the research, Necdet Levent's Elele (Hand with Hand), Yemeni (Headscarf), and Efe pieces were arranged by considering viola techniques to bring them into viola education. The action research model, one of the qualitative research methods, was used in the study. The study group of the research was determined based on the appropriate sampling pattern from the purposive sampling method and was formed with 7 viola instructors working in music education departments and 8 viola students who agreed to participate in the study voluntarily. A structured interview form was prepared to determine the views of the instructors and students, and the data obtained were analyzed using the content analysis method and divided into themes and codes. From the data obtained as a result of the research, it has been determined that Necdet Levent's Elele (Hand with Hand), Yemeni (Headscarf), and Efe pieces arranged for viola are pieces that introduce Turkish music and lead to vocalization, are consistent with individual instrument training viola lesson outcomes, and help the realization of outcomes. In addition, it has been determined that they will contribute to viola education, expand and enrich the contemporary Turkish viola repertoire, increase students' motivation, and develop a tonal and modal sense.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23202
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ebru_Duygu_AKYOL .pdf4.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons