Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/23201
Title: 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler programında yer alan problem çözme becerisi ve sorumluluk değeri düzeyleri ile bunların aile içi iletişimlerine etkisi
Other Titles: The problem solving skills and responsibility value levels of the 7th grade students in the social studies program and the effects of these on inter-family communications
Authors: Güleç, Selma
Durkut, Kadriye Aslı
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Aile içi iletişim
Değer
İletişim
Problem çözme becerisi
Sorumluluk
Sosyal bilgiler
Domestic communication
Value
Communication
Problem solving ability
Responsibility
Social studies
Issue Date: 29-Sep-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Durkut, K. A. (2021). 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler programında yer alan problem çözme becerisi ve sorumluluk değeri düzeyleri ile bunların aile içi iletişimlerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler programında yer alan problem çözme becerisi ve sorumluluk değeri düzeyleri ile bunların aile içi iletişimlerine etkisini incelemektir. Bu amaçla 2019-2020 eğitim – öğretim yılında Bilecik ili Bozüyük ilçesinde yer alan iki devlet orta okulunda öğrenim gören iki yüz elli yedinci sınıf öğrencisine çeşitli ölçekler uygulanmıştır. Araştırma ölçekleri, “Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri”, “Çocuklar İçin Sorumluluk Ölçeği” ve “Çocuklar İçin Aile İlişkileri Ölçeği” dir. Bunların yanında öğrencilere araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” dağıtılarak, doldurulması istemiştir. Verilerin analizinde SPSS.25 paket programı kullanılmıştır. Kişisel bilgi formu ve ölçeklerden elde edilen verilerin dağılımı betimsel analizlere tabi tutulmuştur. Hipotez testlerinde Bağımsız Örneklem T-Testi, Tek Yönlü Anova Analizi ve Basit Regresyon Analizinden faydalanılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin sorumluluk düzeyi ile aile içi iletişim düzeyleri arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Bununla birlikte, sorumluluk düzeyinin aile içi iletişim düzeyini doğru orantılı bir şekilde etkilediği, örneklemin sorumluluk düzeyi arttıkça aile içi iletişim düzeylerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda sorumluluk düzeyi ile problem çözme becerisi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.
The aim of this research is to examine the problem solving skills and responsibility value levels of the 7th grade students in the social studies program and the effects of these on ınter-family communications. For this purpose, various scales were applied to two hundred and fifty seventh grade students studying in two public secondary schools in Bozüyük district of Bilecik province in the 2019-2020 academic year. The research scales are "Problem Solving Inventory for Children," "Responsibility Scale for Children" and "Family Relationships Scale for Children". In addition, the "Personal Information Form" developed by the researcher was distributed to the students and asked to be filled in. SPSS.25 package program was used in the analysis of the data. The distribution of the data obtained from the personal information form and the scales was subjected to descriptive analysis. Independent Sample T-Test, One-Way Anova Analysis and Simple Regression Analysis were used in hypothesis testing. A statistically significant relationship was found between the level of responsibility of the students participating in the study and the level of communication within the family. However, it was also revealed that the level of responsibility affects the level of communication within the family in a direct proportion, and as the level of responsibility of the sample increases, the level of communication within the family also increases. As a result of the study, no significant relationship was found between the level of responsibility and problem solving skills.
URI: http://hdl.handle.net/11452/23201
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kadriye Aslı DURKUT.pdf2.26 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons