Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2278
Başlık: 2007 YÖK müzik öğretmenliği lisans programı bireysel çalgı (keman) dersi içeriklerinin öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: The evaluation of 2007 YÖK department of music education curriculum contents of individual instrument (violin) course in accordance with the opinions of instructors
Yazarlar: Sungurtekin, Mete
Kalender, Caner
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bireysel çalgı ders programı
Keman eğitimi
Keman eğitim programı
Keman eğitim programı değerlendirmesi
Müzik eğitimi
Evaluation of violin curriculum
Individual instrument curriculum
Music education
Violin curriculum
Yayın Tarihi: 28-Nis-2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kalender, C. (2015). 2007 YÖK müzik öğretmenliği lisans programı bireysel çalgı (keman) dersi içeriklerinin öğretim elemanlarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, 2007 YÖK Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Bireysel Çalgı (Keman) Dersi İçeriklerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi, "2007 YÖK Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Bireysel Çalgı (Keman) Dersi içerikleri hakkında öğretim elemanlarının görüşleri nelerdir?" şeklinde belirlenmiş ve bu problem cümlesine bağlı olarak beş alt probleme yanıt aranmıştır. Araştırmanın evrenini üniversitelerin eğitim fakültelerine bağlı güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalları oluşturmaktadır. Araştırmada, veri toplama amacıyla müzik öğretim programının öğelerine dayalı olarak bir anket formu hazırlanmış, örneklem grubu olarak seçilen 14 üniversitede güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalında bireysel çalgı keman dersini yürüten öğretim elemanlarına uygulanmıştır. Toplanan veriler, frekans ve yüzde analiziyle tablolaştırılarak gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada, programın ifade edilme yönünden yüzeysel kaldığı, bir müzik öğretim programını oluşturan öğelerin tamamının mevcut programda yer almadığı ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak sonuçlar tartışılmış ve programa yönelik bir dizi öneride bulunulmuştur.
This research has been carried out with the aim of the evaluation of 2007 YÖK Department of Music Education Curriculum Contents of Individual Instrument (Violin) Course. The problem statement of the research is stated as "What are the opinions of the instructors on 2007 YÖK Department of Music Education Curriculum Contents of Individual Instrument (Violin) Course?" and depending to the problem statement answers has been sought to five sub-problems. Target population of this study is composed of Music Education Departments of Faculty of Education. In this research, in order to collect data a survey form has been prepared and this survey has been applied to 14 Music Education Department's instructors who are chosen as sample group. Collected datas has been interpreted and tabulated by frequency and percentage analyze. In this research, that curriculum has been found superficial, all of the components which compose the music curriculum does not take place in the existing curriculum has come out. Results based on obtained findings has been discussed and several suggestions has been made for curriculum.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2278
Koleksiyonlarda Görünür:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
407245.pdf11.49 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons