Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22715
Title: Çelik sandviç panellerin üç nokta büküm testi performansının sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi
Other Titles: Investigation of the three point bending test performance of steel sandwich panel with finite element method
Authors: Arslanoğlu, Nurullah
Aydın, Mehmet
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0003-4943-4574
Keywords: Sandviç panel
Sonlu elemanlar analizi
Üç nokta büküm testi
Taguchi
Sandvich panel
Finite element analysis
Three point bending test
Issue Date: 15-Oct-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, M. (2021). Çelik sandviç panellerin üç nokta büküm testi performansının sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sandviç panel yapılarında tasarıma girdi oluşturacak parametrelerin seçilerek kalite ve dayanım özelliklerinin iyileştirilmesi Taguchi deney tasarımı yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Değerlendirilecek faktör ve etkileşimlerin belirlenmesinde üretilebilirlik sınırları gözetilmiş olup, bu değerlendirme sonucunda üç faktör değerlendirmeye alınmıştır. Üç faktör ve üç değişkenden oluşan parametreler Taguchi deney tasarımına göre dokuz farklı model için sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiş olup analiz sonuçları incelenmiştir. Analiz çıktılarının MINITAB programında değerlendirilerek etkin parametrelerin belirlenmesi sağlanmıştır. Etkin parametrelerin değiştirilerek tasarıma edilen müdahalenin minimum sayıda yapılası ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Sonlu elemanlar yöntemi analiz doğruluğunu test etmek amacıyla referans çalışma sonuçları karşılaştırılmış olup fiziksel testlerin analiz sonuçlarına uyumluluğu kontrol edilmiştir. Yapılan sonlu elemanlar analiz sonuçları değerlendirildiğinde en etkin tasarım parametresi olarak sac levha kalınlığı belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen parametrenin etkinliği doğrulanmış olup etkin parametreler etki şiddetine göre grafiklerde gösterimi yapılmıştır. Simülasyon sonuçları varyans analizi (ANOVA) metodu ile istatistiksel olarak da değerlendirilmiştir.
In sandwich panel structures which is the improvement of quality, strength properties and selecting the parameters that will give input to the design was carried out by using Taguchi experimental design method. Manufacturability limits were taken into account in determining the factors and interactions to be evaluated, and three factors were taken into consideration as a result of this evaluation. Finite element analysis were carried out for nine different models according to Taguchi experimental design, and the analysis results were examined. The analysis outputs were evaluated in the MINITAB program and the effective parameters were determined. It is aimed to make a minimum number of interventions to the design by changing the effective parameters and to prevent time losses. In order to test the accuracy of the finite element method analysis, the results of the reference studies were compared and the compatibility of the physical tests with the analysis results was checked. When the finite element analysis results were evaluated, sheet metal thickness was determined as the most effective design parameter. As a result of the studies, the effectiveness of the determined parameter was confirmed and the effective parameters were shown in the graphics according to the severity of the effect. The results of the simulation were also statistically evaluated using the variance analysis (ANOVA) method.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22715
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mehmet_AYDIN.pdf3.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons