Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2271
Title: İlköğretim okulları ikinci kademe müzik derslerinin ses eğitimi açısından değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the music lessons in terms of voice education in the second grade of secondary school
Authors: Bozkaya, İsmail
Kocaman, Ayhan
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Ses eğitimi
Müzik dersi öğretim programı
Müzik dersi kitabı
Music education
Voice education
Music lesson teaching programme
Music lesson book
Issue Date: 9-Mar-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocaman, A. (2012). İlköğretim okulları ikinci kademe müzik derslerinin ses eğitimi açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İlköğretim okulları ikinci kademe müzik derslerinin ses eğitimi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı bu araştırmada program ve uygulamaların ne tür sorumluluklar ve yaptırımlar içerdiği ve ses eğitimi açısından müzik derslerinde bu yaptırımların hangi düzeyde yerine getirilebildiği sorularına yanıt aranmıştır. Bu kapsamda; ses eğitiminin ilköğretim okulları ikinci kademedeki önemini anlatan kaynaklara yer verilmiş, 1994 ve 2006 ilköğretim müzik dersi öğretim programları ses eğitimi açısından incelenmiştir. Araştırma, kaynak tarama esaslı ve durum tespitini öngören betimleme modeline dayanmaktadır. Veriler bu model çerçevesinde anket, görüşme, ilköğretim müzik kitapları ve çeşitli yazılı kaynakların taranması sonucunda elde edilip işlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu bağlamda Bursa merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde görev yapan 51 müzik öğretmenine anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik programlarında çözümlenip yorumlanmıştır.Araştırma sonucunda ilköğretim okulları ikinci kademe müzik derslerinde önemli bir öge olan ses eğitimine yeterince yer verilmediği ve bu durumun bir takım sebepleri olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar ile ilgili tespit edilen noktalara çeşitli öneriler getirilmiştir.
In this research, which contains the evaluation of the second grade of elementary schools the answers at the questions of what kind of responsibilities and law sanctions are found in sources and regulations and to what extent these law sanction are regulatied in sound educition of music lessons, are searched.In this scape, the sources, which tell the importance of voice education in the second grades of elemantary schools, are included. 1994 and 2006 secondary schools music lesson teaching programs are studied in terms of voice education.The research is based on depiction model which includes resource scanning and envisions situation determining. According to this model the data are attained and interpreted as a result of scanning surveys, interviews, elementary schools music lesson boots and various written sources.In this regard, 51 music teachers, who work in Bursa central district Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım are surveyed. Acquired datum are analysed and interpeted in statistic programmes.As a consequence of this research, it is decided that it's not given an important place to voice education in the second grades of secondary schools, and this situation has some various reasons. Several proposals are bought forward to the points which are related with these results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2271
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340005.pdf1.5 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons