Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22660
Title: Erken evre larinks kanserlerinde primer radyoterapi
Other Titles: Primary radiation therapy in early stage larynx cancer
Authors: Engin, Kayıhan
Ünsal, Mustafa
Keywords: Larinks kanseri
Radyoterapi
Primer tedavi
Prognoz
Larynx cancer
Radiotherapy
Primary therapy
Prognosis
Issue Date: 15-Apr-1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Engin, K. ve Ünsal, M. (1993). ''Erken evre larinks kanserlerinde primer radyoterapi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 20(3), 261-264.
Abstract: Erken evre larinks kanseri nedeniyle primer radyasyon tedavisi gören 41 olgu retrospektif olarak incelendi. Olguların 17'sinde supraglottik, 24 'ünde glottik tümör saptandı. Büyük çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu(% 93) çalışma grubunda tümörler 18 olguda TİNO (% 44), 19'unda T2NO (% 46) ve 4'ündede T3NO (%10) olarak evlendirildi. Ortalama yaş 55 idi (sınırlar 29-75). Ortalama radyasyon dozu glottik tümörlerde 63±1 Gy, supraglottik tümörlerde 66± 1 Gy ve tüm tümörlerde ise 64±1 Gy idi. Olgularda ortalama izlem süresi 3. 7±0.3 yıldı ( medyan 3.5, sınırlar O. 7-7). Analizin yapıldığı sıra olgulardan yalnızca bir tanesi larinks kanseri nedeniyle kaybedilmişti. Yerel nüks oranı% 14 'dü. Nükse kadar geçen ortalama süre 2.1±1.1 yıldı (sınırlar 0.3-6.3). Bu olguların da tümü kurtarma cerrahisi ile kontrol alt ma alındı. Yalnızca bir olguda ikinci bir primer kanserin geliştiği görüldü (% 3). Erken evre larinks kanserlerinde yerel nüks oranının primer radyasyon tedavisi sonrasında çok düşük olduğuna ve primer radyasyon tedavisinden sonra nüksedecek olguların çoğunun kurtarma cerrahisi ile kontrol altına alınabileceği sonucuna varıldı.
Forty-one patients with early stage laryngeal carcinoma who had been treated with primary radiation therapy were analyzed retrospectively. There were 17 patients with supraglottic tumors, 24 with glottic tumors. The majority of the patients were male (93 %). Eighteen patients had TlN O disease (44 %), 19 had T2NO (46 %) and 4 had T3NO (10 %). Mean age was 55 years (range 29-75 years). Mean radiation dose delivered was 63±1 Gy in glottic tumors and 66±1 Gy in supraglottic tumors and 64 ±1 Gy for all tumors. Patients were followed up with a mean of 3. 7±0.3 years (median of 3.5, range O. 7-7 years). Only one patient was known to have died of laryngeal cancer at the time of analysis. Overall local recurrence rate was 14 % . Mean time to recurrence was 2.1 ± 1.1 years (range 0.3-6.3 years). All but one of these cases were controlled after salvage surgery. Only one patient developed a second primary. The incidence of the second primary was 3 % in larynx cancer patients treated with primary radiation therapy. It was concluded that local recurrence rate after primary radiation is very low and patients who may recur after primary radiation therapy , can be controlled with salvage surgery in most cases.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22660
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:1993 Cilt 20 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20_3_6.pdf1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons