Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22231
Title: Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor derslerinde teknoloji kullanım düzeyleri (Antalya ili örneği)
Other Titles: Technology usage levels of physical education and sports teachers in Physical Education and Sports courses: The case of Antalya province
Authors: Acar, Zaim Alparslan
Korkmaz, Emre
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Beden eğitimi
Spor öğretmenleri
Spor dersleri
Teknoloji kullanımı
Physical education
Sports teachers
Sports lessons
Use of technology
Issue Date: 17-Aug-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Korkmaz, E. (2021). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve Spor derslerinde teknoloji kullanım düzeyleri (Antalya ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Antalya ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı hizmet vermekte olan kamuya ait okullarda ve özel okullarda görev yapmakta olan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin teknolojiye ilişkin tutumlarının belirlenmesi ve sonuçlar doğrultusunda öneriler geliştirmesi amacıyla 2020-2021 eğitim-öğretim yılında uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Antalya ilinde devlet okullarında ve özel okullarda görev yapan 73 kadın, 244 erkek toplamda 317 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, literatür kapsamında geliştirilen beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesi, teknolojiye sahiplik ve teknoloji kullanım düzeylerine ilişkin bilgi edinilmesi adına oluşturulan 11 soruluk kişisel bilgi formu ve beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin teknolojiye karşın tutumlarının belirlenmesine yönelik Akbaba tarafından geliştirilen "Teknolojiye Karşı Tutum" ölçeği ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 26 paket programında, frekans-yüzdeleme, aritmetik ortalama, t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistiksel yöntemleri kullanılarak analiz edilmiş ve bulgular literatür çerçevesinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin genel anlamda teknolojiye ilişkin olumlu tutum içinde oldukları ve okullarda beden eğitimi ve spor derslerinde teknolojik donanımlardan faydalandıkları saptanmıştır.
This research was carried out in the 2020-2021 academic year in order to determine the attitudes of physical education and sports teachers working in public and private schools in the province of Antalya, serving under the Ministry of National Education, towards technology and to develop suggestions in line with the results. The population of the research consisted of 317 physical education and sports teachers, 73 women and 244 men, working in public and private schools in Antalya The data of the research was created in order to determine the socio-demographic characteristics of physical education and sports teachers developed within the scope of the literature, to obtain information about technology ownership and technology use; It was obtained with a personal information form containing 11 questions and the "Attitude Towards Technology" scale developed by Akbaba to determine the attitudes of physical education and sports teachers towards technology. The data obtained were analyzed using the SPSS 26 package program, frequency-percentage, arithmetic mean, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) statistical methods and the findings were evaluated within the framework of the literature. As a result, it was determined that physical education and sports teachers generally have a positive attitude towards technology and benefit from technological equipment in physical education and sports lessons in schools.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22231
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emre_KORKMAZ.pdf1.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons