Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22230
Title: Lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Siirt-Kurtalan örneği)
Other Titles: Investigation of attitudes of high school students towards Physical Education and Sports lesson (Siirt/Kurtalan example)
Authors: Arabacı, Ramiz
Biçer, Şahin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Tutum
Spor
Beden eğitimi
Attitude
Sport
Physical education
Issue Date: 27-Aug-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Biçer, Ş. (2021). Lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor dersine yönelik tutumlarının incelenmesi (Siirt-Kurtalan örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı lise düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarını incelemektir. Araştırma grubunu 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Siirt ile Kurtalan ilçesinde MEB’e bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 9. 10. 11. ve 12. Sınıf öğrencilerinden rasgele seçilen 310 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür taraması yapılarak geliştirilen katılımcıların demografik bilgilerini belirlemeye yönelik Kişisel Bilgi Formu ve Phillips ve Silverman (2012) tarafından oluşturulmuş, Kalemoğlu ve diğerleri (2016) tarafından Türkçeye uyarlanmış Beden Eğitimi ve Spor Dersi Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Öğrenci tutum ölçeğinin alt boyutlarının güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Öncelikle nicel değişkenler karşılaştırılmasında parametrik test koşullarının sağlanma durumu ile ilgili araştırma yapılmış ve verilerin normal dağılıp dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov test istatistiği ile analiz edilmiştir. Yapılan analizde parametrik test koşullarının sağlanmadığı görülmüş ve ikili grup karşılaştırılması için Mann-Whitney U testi, üçlü ve üçten fazla grupların karşılaştırılması durumunda ise Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. İstatistiksel analizler %95 güven düzeyinde test edilmiştir. Beden eğitimi ve Spor dersi tutum ölçeği alt boyutlar arasındaki ilişkileri Spearman korelasyon katsayısıyla analiz edilmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre çalışmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ölçekte olumlu tutumu temsil eden maddelere olumlu cevaplar, olumsuz tutumu temsil eden maddelere de olumsuz cevaplar verdiği görülmüştür. Bu da öğrencilerin BES dersine yönelik tutumlarının yüksek oranda olumlu olduğunu göstermektedir. değişkenlere göre anlamlı farklılıklar incelendiğinde anlamlı farklılığa rastlanan tek değişkenimiz boş zamanlarında spor yapma durumudur. Boş zamanlarında spor yapan öğrenciler boş zamanlarında spor yapmayan öğrencilere göre BES dersine yönelik daha fazla olumlu tutum geliştirmişlerdir.
The aim of this study is to examine the attitudes of high school students towards physical education and sports lessons. The research group consists of 310 students randomly selected from 9th, 10th, 11th and 12th grade students studying in secondary education institutions affiliated to MOE in Siirt and Kurtalan districts in the 2020-2021 academic year. As a data collection tool, the Personal Information Form developed by the researcher to determine the demographic information of the participants, and the Physical Education and Sports Lesson Attitude Scale, which was created by Phillips and Silverman (2012) and adapted into Turkish by Kalemoğlu and others (2016). Reliability analyzes of the sub-dimensions of the student attitude scale were made. First of all, a research was carried out on the condition of providing the parametric test conditions in the comparison of quantitative variables, and whether the data were normally distributed or not was analyzed with the Kolmogorov-Smirnov test statistic. In the analysis, it was seen that the parametric test conditions were not met and MannWhitney U test was used for paired group comparison, and Kruskal Wallis test was used for triple and more than three groups comparison. Statistical analyzes were tested at 95% confidence level. The relationships between the physical education and sports lesson attitude scale sub-dimensions were analyzed with the Spearman correlation coefficient. According to the results of this study, it was seen that the majority of the students participating in the study gave positive answers to the items representing a positive attitude in the scale and negative answers to the items representing a negative attitude. This shows that students' attitudes towards PES course are highly positive. When the significant differences are examined according to the variables, the only variable that has a significant difference is the state of doing sports in their spare time. Students who do sports in their spare time have more positive attitudes towards PES than students who do not do sports in their spare time.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22230
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Şahin_BİÇER .pdf717.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons