Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22228
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorAlıcı, Sezin-
dc.contributor.authorOkan, Melisa-
dc.date.accessioned2021-10-05T11:28:30Z-
dc.date.available2021-10-05T11:28:30Z-
dc.date.issued2021-07-14-
dc.identifier.citationOkan, M. (2021). Flüt öğrencilerinin öz düzenlemeli deşifre stratejileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/22228-
dc.description.abstractBireylerin, öğrenme ihtiyaçlarını hissettikleri zaman kendi öğrenmelerini sağlamaları ve düzenleme istekleri, öz düzenlemeye dayalı öğrenme kavramını oluşturmuştur. Öz düzenlemeli öğrenme, bireyin kendi kendine öğrenebilmesi için kullandığı her türlü taktik, strateji ve teknik olarak ifade edilebilir. Öğrencinin bilişsel stratejiler kullanması etkili bir çalışma süreci geçirdiğini gösterir. Bununla birlikte öğrenci, karşılaşacağı farklı problemler için özel stratejiler de geliştirebilmelidir. Bu süreçte öğrenci kendi performansını gözlemleyerek değerlendirebilmeli ve doğru stratejiler geliştirerek çözüm yoluna ulaşmalıdır. Bu düşünce ile araştırmada, flüt öğrencilerinin deşifre süreçlerini nasıl değerlendirdiklerinin, karşılaştıkları sorunlara yönelik kullanmakta oldukları öz düzenlemeli öğrenme stratejilerinin ve buna ilişkin öğrenci görüşlerinin tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçla, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğrenim görmekte olan 16 flüt öğrencisi ile yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerini elde etmek amacı ile araştırmacılar tarafından 11 sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. Ayrıca öğrencilere eser adı ve besteci adı silinmiş bir şekilde daha önce tanımadıkları seviyeli bir eser verilmiş ve öğrencilerden bunu deşifre etmeleri istenmiştir. Her öğrencinin deşifre videoları, ayrıntılı bir şekilde gözlemlenmiştir. Gözlem ve görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde içerik analizi yapılmış, bu analizler sonucunda belirli tema ve kodlara ulaşılmıştır. Literatürde öz düzenlemeli öğrenme ve çalgı performansına ilişkin farklı çalışmalar bulunmakla birlikte flüt çalgısı ve deşifre sürecinde öz düzenlemeli öğrenme stratejileri kavramına ilişkin daha önce bir çalışma yapılmaması bu araştırmanın önemini oluşturmaktadır. Bu çalışma sonucunda flüt öğrencilerinin öz düzenlemeli öğrenme ile deşifre sürecinde hangi çalışma stratejilerini kullandıkları, saptadıkları problemin üzerine yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürmelerinin önemi, karşılaştıkları zorluklarda hangi stratejileri uyguladıkları ve deşifrenin ne derece önemli bir unsur olduğu saptanmıştır. Gözlemlerden ve görüşmelerden elde edilen verilere göre öğrencilerin deşifre sürecindeki davranışlarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmanın sonucunda deşifre sürecinde yapılan hataların bu süreçte onarılmadığı sürece bir sonraki evre olan çalışma sürecini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe self-regulation-based learning concept is formed by individuals’ self-learning and their desire to organize when they feel their learning needs. Self-regulated learning can be expressed as all kinds of tactics, strategies and techniques that an individual uses to learn by himself. The student's use of cognitive strategies indicates that he or she has had an effective study process. In addition, the student should be able to develop special strategies for different problems he will encounter. In this process, the student should be able to evaluate his own performance by observing and reach the solution by developing the right strategies. With this thought, in this research it was aimed to determine how flute students evaluate the sight-reading process, the self-regulated learning strategies they use for the problems they encounter, and the students' opinions about it. For this purpose, interviews were conducted using structured interview technique with 16 flute students studying at Istanbul Mimar Sinan University State Conservatory, Ankara Hacettepe University State Conservatory and Bursa Uludağ University State Conservatory. In order to obtain the research data, a structured interview form consisting of 11 questions was prepared by the researchers. In addition, a piece that they've never played before was given to the students to make sight reading. Sight reading videos of each student were observed with a structured observation form. In the analysis of the data obtained from the observations and interviews, content analysis was made, and as a result of these analyzes, certain themes and codes were reached. Although there are different studies on self-regulated learning and instrument performance in the literature, the lack of a previous study on the concept of self-regulated learning strategies in the flute instrument and sight-reading process constitutes the importance of this research. As a result of this study, it was determined which study strategies flute students used in the self-regulated learning and sight-reading process, the importance of continuing their studies by concentrating on the problems, which strategies they applied in the difficulties they encountered, and how important the sight-reading was reached. According to the data obtained from the observations and interviews, it was determined that there were differences in the behaviors of the students during the sight reading process. In addition, as a result of the research, it was concluded that the mistakes made in the sight reading process affect the next stage, the study process, unless they are repaired in this process.en_US
dc.format.extentXIII, 92 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDeşifretr_TR
dc.subjectFlüt eğitimitr_TR
dc.subjectÖz düzenlemeli öğrenmetr_TR
dc.subjectÖz düzenlemeli öğrenme stratejileritr_TR
dc.subjectFlute educationen_US
dc.subjectSelf-regulated learningen_US
dc.subjectSelf-regulated learning strategiesen_US
dc.subjectSight readingen_US
dc.titleFlüt öğrencilerinin öz düzenlemeli deşifre stratejileritr_TR
dc.title.alternativeFlute students self-regulated strategies in sight readingen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Melisa OKAN.pdf1.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons