Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22227
Title: Lise yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin incelenmesi
Other Titles: Examining the technological leadership self-competences of high school principles
Authors: Küçüksüleymanoğlu, Rüyam
Öztürk, Dilek
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.
Keywords: Okul yöneticileri
Teknolojik liderlik
Teknoloji öz yeterliği
Teknoloji standartları
Dijital çağ
School principals
Technology leadership
Technological leadership selfefficacy
Technology standards
Digital age
Issue Date: 6-Aug-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, D. (2021). Lise yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı lisede görev yapan okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerini belirlemek ve okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterliklerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırma nicel araştırma modellerinden olan tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu Bursa Nilüfer ilçesinde liselerde görev yapan 136 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç’ın (2011) ISTE (International Society for Technology in Education-Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu) Standartlarını kullanarak Türkçeye uyarladığı “Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek “Vizyoner Liderlik”, “Dijital Çağ Öğrenme Kültürü”, “Profesyonel Uygulamada Mükemmellik”, “Sistematik Gelişim” ve “Dijital Vatandaşlık” boyutlarından oluşmaktadır. Teknolojik liderlik alt boyutlarının eğitim durumu, bilişim teknolojileri alanında hizmet içi eğitim alma, bilişim teknolojileri sınıfına sahip olma, e-twinning projesi yürütme, okulun Fatih Projesi’ne dâhil olma değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine dair yapılan veri analizinde bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlik düzeylerinin yönetici olarak hizmet yılı değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda lise okul yöneticilerinin teknolojik öz yeterlik düzeylerinin “yeterli” olduğu ortaya çıkmıştır. Lise okul yöneticilerinin teknolojik öz yeterlik düzeyleri en yüksek “Dijital Vatandaşlık” boyutunda, en düşük ise “Vizyoner Liderlik” boyutunda çıkmıştır. Ayrıca okul yöneticilerinin teknolojik öz yeterlikleri eğitim durumuna göre “Profesyonel Uygulamada Mükemmellik” boyutunda farklılık göstermiştir. Hizmet yılı değişkenine göre 16 yıl ve üzeri yöneticilik görevi olan okul yöneticileri ile 1-5 yıl deneyimi olan okul yöneticileri arasında anlamlı fark bulunmuştur. Hizmet içi eğitim alma değişkenine göre “Vizyoner Liderlik” boyutunda anlamlı farka ulaşılmıştır. Bilişim Teknolojileri sınıfına sahip olma, Fatih Projesi’ne dâhil olma ve e-twinning projesi yapma değişkenlerine göre ise anlamlı farka rastlanmamıştır. Çalışmanın sonunda okul yöneticilerinin teknolojik öz yeterliklerini artırmaya yönelik öneriler sunulmuştur.
The purpose of this quantitative research is to examine the technological leadership self-efficacy of high school principles and to examine their the technological leadership selfefficacy levels in terms of various variables. The research group consists of 136 high school principals in Bursa Nilüfer district in the 2020-2021 academic year. School principals were surveyed using “Technological Leadership Self-Efficacy Scale for School Administrators” adapted into Turkish by Hacıfazlıoğlu, Karadeniz and Dalgıç (2011) using ISTE (International Society for Technology in Education). The scale consists of “Visionary Leadership”, “Digital Age Learning Culture”, “Excellence in Professional Practice”, “Systematic Development” and “Digital Citizenship” dimensions. Data analysis was carried out using SPSS Version 26. An independent sample t-test was conducted in the data analysis on whether principals’ technological leadership is statistically significant in terms of educational status, taking in-service training on information technologies, having an information technology class, running an e-twinning project, and the school’s involvement in the Fatih project. One-Way ANOVA test was conducted to determine whether the technological leadership self-efficacy levels of school principals differ significantly in terms of years of service. The study revealed that the technology leadership self-efficacy levels of high school school principals were “sufficient”. Technology leadership self-efficacy levels of high school school principals were the highest in the “Digital Citizenship” construct, and the lowest in the “Visionary Leadership” construct. In addition, the technology leadership selfefficacy of school principals differed in the construct of “Excellence in Professional Practice” in terms of the educational status. There was a significant difference between school principles with 16 or more years of experience and those with 1-5 years of experience. There was also a significant difference in the “Visionary Leadership” construct in terms of attending an in-service training variable. No significant difference was found in terms of the variables of possessing an Information Technology class, taking part in the Fatih project and creating an e-twinning project.At the end of the study some suggestions are given to improve school principals’technological leadership self efficacy skills.
URI: http://hdl.handle.net/11452/22227
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dilek ÖZTÜRK.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons