Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/22215
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOgur, Erol-
dc.contributor.authorOğur, Mehmet Akif-
dc.date.accessioned2021-10-04T10:13:19Z-
dc.date.available2021-10-04T10:13:19Z-
dc.date.issued2021-07-28-
dc.identifier.citationOğur, M. A. (2021). Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’nun hayatı, eserleri, edebiyat ve Türkçe eğitimine katkıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/22215-
dc.description.abstractBu çalışma; Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’nun hayatını, Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alanındaki eserlerini inceleme ve değerlendirmeyi, bu eserlerden hareketle Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitimine getirmiş olduğu katkıları belirlemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’nun Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alanında yazmış olduğu 3 kitap, 15 makale ve 14 bildiri çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri, doküman incelemesi ve görüşme teknikleriyle toplanmıştır. Verilerin analizi ve yorumlanması sürecinde ise betimsel analiz ve içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında; Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi hakkında genel bir çerçeve çizilmiş, Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’nun hayatı anlatılmış ve yazarın eserleri kronolojik olarak listelenmiştir. Son olarak Cemiloğlu’nun kitap, makale ve bildirilerinin içerikleri incelenerek Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı eğitimine katkıları ortaya konmuş, bütün bu ortaya konan bulgular sonucunda da bu eserlerin Türkçe eğitimine katkı sağladığı tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda; Cemiloğlu’nun Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı eğitiminde ön plana çıktığı, eserlerinin içerik özellikleri bakımından Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı eğitimine farklı bir bakış açısı getirdiği, ele aldığı konular bakımından ise Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı eğitimini geliştirdiği saptanmıştır. Buradan hareketle de Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu’nun Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi alanındaki eserlerinin ilgili alanlarda ders kitabı olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca; araştırmanın sonunda, Millî Eğitim Bakanlığı’na, akademisyenlere, öğretmenlere ve bazı önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.description.abstractThis study, is a qualitative research aimed at examining and evaluating the life of Prof. Dr. Mustafa Cemiloglu, his works in the field of Turkish and Turkish Language and Literature education, and his contributions to turkish and Turkish language and literature education based on these works. In the study, the description survey model was used. Prof. Dr. Mustafa Cemiloglu's 3 books, 15 articles and 14 papers written in the field of Turkish and Turkish Language and Literature education constitute a sample of the study. The data of the study were collected through document review and interview techniques. In the process of analyzing and interpreting the data, descriptive analysis and content analysis were used. Within the scope of the research; A general framework was drawn up about turkish and Turkish language and literature education, the life of Prof. Dr. Mustafa Cemiloglu was explained and the author's works were listed chronologically. At last, the contents of Cemiloglu's books, articles and papers were examined and their contributions to Turkish and Turkish Language and Literature education were revealed, and as a result of all these findings, it was determined that these works contributed to Turkish education. As a result of the research; It has been determined that Cemiloglu has come to the forefront in turkish and Turkish language and literature education, brought a different perspective to Turkish and Turkish Language and Literature education in terms of content characteristics of his works, and improved turkish and Turkish language and literature education in terms of the subjects he discussed. From here, it was concluded that Prof. Dr. Mustafa Cemiloglu's works in the field of Turkish and Turkish Language and Literature education could be used as textbooks in related fields. In addition, some recommendations were made at the end of the research to, the Ministry of National Education, academicians and teachers.en_US
dc.format.extentXVI, 199 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectProf. Dr. Mustafa Cemiloğlutr_TR
dc.subjectTürkçetr_TR
dc.subjectTürk dili ve edebiyatıtr_TR
dc.subjectEğitimtr_TR
dc.subjectÖğretimtr_TR
dc.subjectTurkishen_US
dc.subjectTurkish language and literatureen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.titleProf. Dr. Mustafa Cemiloğlu’nun hayatı, eserleri, edebiyat ve Türkçe eğitimine katkılarıtr_TR
dc.title.alternativeProf. Dr. Mustafa Cemiloglu's life, works, literature and contributions to Turkish educationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MEHMET_AKİF_OĞUR.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons