Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/21367
Title: Lise yöneticilerinin dönüşümcü liderlik tarzları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between transformational leadership styles of high school administrators and job satisfaction of teachers
Authors: Ada, Şükrü
Azimli, Günel
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/Eğitim Yönetimi Bilim Dalı.
0000-0003-0173-0040
Keywords: Dönüşümcü liderlik
Liderlik tarzı
İş doyumu
Yönetici
Öğretmen
Transformational leadership
Leadership style
Job satisfaction
Administrator
Teacher
Issue Date: 5-Apr-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Azimli, G. (2021). Lise yöneticilerinin dönüşümcü liderlik tarzları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmanın amacı lise düzeyindeki okullarda görev yapan yöneticilerin dönüşümcü liderlik tarzları ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. İş doyumu bireysel ve çevresel birçok faktörden etkilenmektedir. Araştırmada okuldaki yöneticilerin uyguladıkları liderlik tarzları çevresel bir faktör olarak ele alınacak ve öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişkileri irdelenmiştir. Araştırmanın evrenini Bursa ili Nilüfer ilçesi, örneklemini ise Nilüfer ilçesinde lise düzeyinde eğitim veren resmi ve özel okullarında çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu amaçla öğretmenlere uygulanan ankette öncelikli olarak demografik yapılarına ve iş hayatlarına ilişkin tanımlayıcı sorular yöneltilmiştir. Daha sonrasında katılımcıların iş doyum düzeylerini ve dönüşümcü liderliğe ilişkin algılarını anlamak için sorular yöneltilerek geniş bir sorgulama yapılmıştır. Araştırmaya toplam 250 öğretmen katılmıştır. Geniş kapsamlı tanımlayıcı ve karşılaştırmalı bir analiz sonucunda öğretmenlerin iş doyumlarının ve dönüşümcü liderliğe olan bakış açılarının birçok değişkenden eş zamanlı olarak etkilendiği saptanmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin iş doyum seviyeleri ile dönüşümcü liderliğe yaklaşımları arasında güçlü ve pozitif düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
The aim of this study is to examine the relationship between the transformational leadership styles of high school administrators and teachers' job satisfaction. Job satisfaction is affected by many individual and environmental factors. In this study, the leadership styles of school administrators are considered as an environmental factor and the relationship between teachers' job satisfaction was examined. The population of the study is comprised of Bursa province Nilüfer district and the sample consists of teachers working in public and private schools providing high school education in Nilüfer district. For this purpose, a questionnaire was applied to the teachers. First of all, descriptive questions were asked about their demographic structure and business life. Afterwards, a wide-ranging questioning was conducted to understand the participants' job satisfaction levels and their perceptions on the transformational leadership. A total of 250 teachers participated in the study. As a result of a comprehensive descriptive and comparative analysis, it was found that teachers' job satisfaction and their perceptions on transformational leadership were simultaneously affected by many variables. At the same time, it was determined that there is a strong and positive relationship between teachers' job satisfaction and their perceptions on transformational leadership.
URI: http://hdl.handle.net/11452/21367
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Günel AZİMLİ.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons