Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2110
Title: Romantik Dönem bestecilerinin flüt eserleri ve günümüz flüt eğitimine yansımaları
Other Titles: Romantic Period composers' flute works and present reflections flute education
Authors: Demirbatır, R. Erol
Şenol, Ajda
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Flüt
Romantik dönem flüt eserleri
Flüt eğitimi
Flute
Romantic period flute works
Flute education
Issue Date: 28-May-2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şenol, A. (2012). Romantik Dönem bestecilerinin flüt eserleri ve günümüz flüt eğitimine yansımaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, Romantik dönem bestecilerinin flüt literatürüne yaptıkları katkıları ortaya koyma ve Romantik dönem flüt eserlerini belirleme amacına yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi "Romantik dönem bestecilerinin flüt eserleri nelerdir? Bu eserlerin ülkemizdeki lisans düzeyinde mesleki müzik eğitimi veren kurumlarda günümüz flüt eğitimine yansımaları nasıldır?" şeklinde belirlenmiş ve problem cümlesine bağlı olarak altı alt probleme yanıt aranmıştır. Araştırmanın evrenini Romantik Dönem'de flüt için bestelenmiş solo flüt eserleri, konçerto, sonat, piyano ya da orkestra eşlikli küçük formdaki eserler ile metot ve etütler oluşturmaktadır.Bu kapsamda Romantik dönem flüt eserlerinin belirlenmesine yönelik çalışmada kaynak tarama yöntemi kullanılmış, literatürün tümüne ulaşılmaya çalışılmış ve konunun uzmanlarından bilgi almak için görüşme tekniklerinden yararlanılmıştır.Problemin çözümüne yönelik kaynak taraması ile elde edilen veriler sınıflandırılarak tablolaştırılmıştır. Tablolaştırılan flüt eserleri, eserin türü ve basım yoluyla çoğaltılıp çoğaltılmadığı gibi ölçütlere göre değerlendirilmiştir.Görüşmelerde Antonio CASTALDO (Lorenzo Perosi Konservatuvarı, Campobasso, İtalya), Deborah KRUZANSKY ( Santa Cecile Konservatuvarı, Roma, İtalya), Vilma CAMPITELLI (L'Instituto Superiore di Studi Musica `G. Brago, Teramo, İtalya) ve Çiler AKINCI (Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı)'nın görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmanın sonucunda Romantik dönem flüt eserlerinin nicelik açısından flüt literatürüne büyük katkıda bulunduğu, dönemin flütçü-bestecilerinin özellikle küçük formlarda birçok eser bestelediği, dönemin önemli bestecilere ait eserlerin gerek flüt eğitiminde gerekse konser programlarında sürekli yer aldığı belirlenmiştir. Araştırmada Romantik Dönem flüt eserlerinin günümüz flüt eğitimine yansıması belirlenmiş, araştırmadan elde edilen bulgulara göre öneriler geliştirilmiştir.
This research is intended for revealing the contributions made by composers of the Romantic period to the flute literature and identifying the flute works of the Romantic Period. The problem sentence of the research is determined as “What are the flute works of composers of the romantic period? What are the reflections of these works on today’s music training at institutions providing professional music training at the undergraduate level in our country?” and answers for six sub problems were looked for depending on the problem sentence. Pieces for solo flute, concertos, sonatas and small form of works accompanied by the piano or an orchestra composed for flute and methods and studies in the Romantic period make up the research population. In this context, the literature review method was used, attempts were made at accessing the whole literature and interview methods were benefited from to get information from the experts of the field in this study aimed at identifying the flute works of the Romantic Period. Data obtained by literature review intended for solving the problem were classified and scheduled. Scheduled flute works were evaluated according to criteria such as the type of work and whether it was reproduced by way of publishing. During the interviews, the views of Antonio CASTALDO (Lorenzo Perosi Conservatory, Campobasso, Italy), Deborah KRUZANSKY (Santa Cecile Conservatory, Rome, Italy), Vilma CAMPITELLI (L’Instituto Superiore di Studi Musica ‘G. Brago, Teramo, Italy) and Çiler AKINCI (Dokuz Eylül University School of State Conservatory) were included. As a result of the research, it was identified that flute works of the Romantic period made great contributions to the flute literature with respect to number, that the flute playerscomposers of the period composed many works especially in small forms, that works of the important composers of the period was continuously included in both flute training and in concert programs. Reflection of the flute works of the Romantic period on the flute training of today was identified in the research, suggestions were developed according to the findings obtained from the research.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2110
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312493.pdf3.31 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons