Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2079
Title: Platin bazlı adjuvan kemoterapi alan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda ercc1 ekspresyonun prognostik önemi
Other Titles: The prognostic importance of ERCC1 gene expression on the NSCLC patients treated with platinum based adjuvant chemotherapy
Authors: Manavoğlu, Osman
Çubukçu, Erdem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri
ERCC1
Adjuvan kemoterapi
Sisplatin
Non-small cell Lung cancer (NSCLC)
Adjuvant chemotherapy
Cisplatinum
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çubukçu, E. (2008). Platin bazlı adjuvan kemoterapi alan küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda ERCC1 ekspresyonun prognostik önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Akciğer kanseri tüm dünyada kansere bağlı ölümlerin en sık nedenidir. Irk, cinsiyet, yaş, coğrafi ve sosyoekonomik koşullar gibi faktörler görülme sıklığını etkilemektedir. Akciğer kanserlerinin % 80'ini küçük hücreli dışı akciğer kanseri oluşturmaktadır. Erken evre KHDAK' inde öncelikli tedavi cerrahidir. Postoperatif toraks ışınlaması ve sistemik kemoterapinin (KT) yaşam süresini uzattığı gösteren yeni çalışmalar mevcuttur.Memeli hücrelerinde farklı DNA hasarları farklı DNA tamir yolları ile tamir edilmektedir. Ekzisyon tamiri BER ve NER olmak üzere ikiye ayrılır. NER mekanizması en az 20 proteinin görev aldığı bir kesme ve yapıştırma mekanizmasıdır. Platinum grubu ilaçların oluşturduğu DNA hasarları daha çok NER ile onarılmaktadır. Bu da NER ile bu ilaç grubunun tedavi etkinliği arasında bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir. NER tamir mekanizmasının en önemli ayağı ERCC1' dir. Literatürde ERCC1 gen düzeyi ile kanserlerin metastaz durumu, evresi, prognostik önemi, tedaviye yanıtları, progresyon zamanı, genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım arasındaki ilişkiyi araştıran birçok çalışma mevcuttur. Over, kolon, serviks, testis, mesane ve küçük hücreli dışı akciğer kanserli hücre gruplarında ERCC1'in m RNA ekspresyonunun platinum rezistansı gösterdiği invitro çalışmalarla gösterilmiştir. Çalışmamızda retrospektif olarak adjuvan platin bazlı kemoterapi alan KHDAK `li hastalarda tümör dokusu ERCC1 gen düzeyi ile hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım arasındaki ilişki araştırılmıştır.Çalışmaya 82 hasta dahil edilmiştir. Hastalara ait biyopsilerin parafin bloklarından kesitler alınarak immünohistokimyasal yöntemle ERCC1 gen ekspresyonu belirlenmiştir. Elde edilen veriler, hastaya ait demografik özellikler, evre, hastalıksız sağkalım ve genel sağkalım verileri göz önünde tutularak karşılaştırılmıştır.Çalışma sonucunda ERCC1 gen ekspresyonu olmayan grupta progresyonsuz sağkalım süresinin ve genel sağ kalım süresinin ERCC1 pozitif grupla karşılaştırıldığında daha uzun olduğu ancak bunun istatistiksel olarak anlamlılık ifade etmediği görüldü.Sonuç olarak bu sınırlı sayıda hasta ile yapılmış çalışmada, platin bazlı adjuvan kemoterapi alan KHDAK'li hastalarda ERCC1 aşırı ekspresyonun hastalıksız sağkalımı ve genel sağkalımı olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edilmiştir.
Lung cancers are the most common cause of death all over the world. Race, sex, age, geographic and economic status effects the frequency of lung cancer. 80 % of lung cancers are non-small cell lung cancer (NSCLC). Surgery is the primary management of early stage NSCLC. Recent studies show that post-operative Chemotherapy and radiotherapy extends the survival.Each DNA damages has different repair pathway in mammalian cells. Excision repair has 2 different pathways called BER and NER. NER pathway is a cut/paste pathway consists of 20 different proteins. Platinum based DNA damages are usually repaired by NER pathway. This information thought that there may be a relationship between NER pathway and efficiency of the treatment with this group of medications. The most important component of NER repair pathway is ERCC1. There are a lot of studies that shows the relationship between ERCC1 gene levels and the cancers stage, metastasis, prognosis, response to treatment, progression and survival. It has been reported in several invitro studies that ERCC1 mRNA expression shows platinum resistance in ovarian, colon, cervix, testicular, bladder and NSCL cancer group. In our study we retrospectively search the relationship between ERCC1 gene levels and disease free survival and survival in NSCLC patient treated with adjuvant platinum based chemotherapy.In our study we stain 82 patients paraphin block with immunohistochemical stains to determine ERCC1 gene expression. The obtained data compared with the patients stage, demographic properties, disease-free survival and general survival. We found that the overall survival is longer in ERCC1 gene expression negative group compared with ERCC1 positive group but this information is not statistically significant.As a result in our small sized study we established that ERCC1 gene expression is negatively effect the overall survival in NSCLC patients treated with platinum based adjuvant chemotherapy.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2079
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
289255.pdf629.49 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons