Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2073
Title: Kronik viral hepatitlerde histopatolojik bulgularla laboratuvar göstergeleri arasındaki ilişki
Other Titles: The relationship between laboratory parameters and histopatological findings in chronic viral hepatitis
Authors: Yerci, Ömer
Gürel, Selim
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Kronik hepatit B ve C
Aminotransferazlar
Viral yük
Histopatolojik bulgular
Chronic hepatitis B and C
Aminotransferases
Viral load
Histopathologic findings
Issue Date: 28-Apr-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürel, S. (2010). Kronik viral hepatitlerde histopatolojik bulgularla laboratuvar göstergeleri arasındaki ilişki. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç hastalıkları Anabilim Dalı ve Gastroenteroloji Bilim Dalı polikliniklerine kronik viral (B ve C) hepatit ön tanısı ile başvuran hastalar çalışmaya alındı.Bu hastalardan 110 tanesi kronik B hepatiti 70 tanesi kronik C hepatiti idi. Bu hastalarındemografik bilgileri, laboratuvar parametreleri (AST, ALT, HBV-DNA ve HCV-RNA) vekaraciğer biyopsilerinden elde edilen histopatolojik bulgular (Knodell skorlaması)değerlendirmeye alındı. Karaciğer biyopsileri skorlamaları; hastaların aminotransferazseviyelerini ve viral yükü önceden bilmeyen patologlar tarafından yapıldı. Hastaların öncedentedavi almamış olmalarına dikkat edildi. Tüm hastaların laboratuvar parametreleri ile karaciğerbiyopsilerindeki skorlar arasında korelasyon olup olmadığına SPSS programı kullanılarakbakıldı. Parametreler arasında spearman korelasyon testleri yapıldı. Kronik hepatit Bhastalarında; AST, ALT ile HBV-DNA arasında ve AST, HBV-DNA ile karaciğerbiyopsilerindeki tüm parametreler arasında istatistiki açıdan anlamlı bir korelasyon bulundu (p <0.05). ALT ile histopatolojik skorlar arasında anlamlı bir ili?ki yoktu. Buna karşın kronik hepatitC hastalarında; AST, ALT ile HCV-RNA arasında pozitif bir korelasyon yok iken AST,ALT ilekaraciğer biyopsilerindeki skorlar arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif bir korelasyonsaptandı ( p < 0.01) ancak viral yük (HCV-RNA) ile karaciğer biyopsi skorları arasında istatistikiaçıdan anlamlı bir ilişki bulunmadı ( p > 0.05). Çalışmamızda saptanan bu bulgulara göre kronik hepatit B hastalarında laboratuvardeğerlerden AST ve HBV-DNA değerlerine bakarak karaciğer hasarı hakkında fikir sahibiolunabilir ve buna göre tedaviye karar verilebilir. Ancak kronik hepatit C hastalarında normalenzim düzeyleri olanlarda karaciğer biyopsisi yapmadan sadece viral yüke bakarak tedaviye kararvermek doğru olmayabilir. Karaciğerdeki hasarı anlayabilmek için bu hastalarda karaciğerbiyopisisi halen altın standart olarak kabul edilebilir.
The outpatients admitted to the study with the diagnosis of chronic viral hepatitis B and Cin the Department of Internal medicine and Gastroenterology. We studied 110 patients withhepatitis B and 70 patients with hepatitis C. Medical data belong to these patients whichincluding demographic findings, laboratory parameters (AST, ALT, HBV-DNA and HCV-RNAlevels) and histopathological findings in the liver biopsies were evaluated. Liver biopsyperformed to all patients, during histopathological scoring all pathologists who were blindedlevels of aminotransferases and viral load of each patient. None of the patients had received anytreatment at the time of study. We aimed to evaluate if there is any correlation between laboratoryparameters and histopathological findings in these group of patients with SPSS pocketprogramme. Spearmen's correlation tests were performed between the parameters. In patientswith chronic hepatitis B, we found a statistically significant correlation between AST, ALT andHBV-DNA titers, and between AST, HBV-DNA and histopathological scores in liver biopsy (p<0.05). There was no statistically significant correlation between ALT and histopathologicalscores. Whereas in patients with chronic hepatitis C, there was no statistically significantcorrelation between AST, ALT and HCV-RNA titers but there was statistically significantcorrelation between aminotrasferases and histopathological findings in liver biopsy scores (p <0.01). However, there was no any correlation between HCV-RNA titers and histopathologicalscores in hepatitis C patients.According to these findings which we identified in our study; in patients with chronichepatitis B, liver injury can be estimated by referring to the laboratory values (AST, HBV-DNAtiters) and we may have an idea about the liver histopathology by looking into laboratory resultsand we can also decide to treat or not. However, in patients with chronic hepatitis C without liverbiopsy viral load are not good enough to decide treatment. To understand the damage of the liverin these patients with normal aminotransferases, liver biopsy is still the gold standard and also todecide treatment.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2073
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
271786.pdf917.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons