Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2070
Title: Abomasum deplasmanlı ineklerde glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of glucose metabolism in cows with left displacement of abomasum
Authors: Şentürk, Sezgin
Mecitoğlu, Zafer
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Abomasum deplasmanı
İnsülin
Glukoz
Karaciğer yağlanması
Displacement of abomasum
Insulin
Glucose
Hepatic lipidosis
Issue Date: 20-May-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Mecitoğlu, Z. (2010). Abomasum deplasmanlı ineklerde glukoz metabolizmasının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sunulan çalışmada süt sığırlarında genellikle doğum sonrasında görülen ve insidansı giderek artan abomasumun sola deplasmanlarının etiyolojisinde glukoz metabolizması ve insülin direncinin rolünün araştırılması amaçlanmıştır.Çalışmanın materyalini, aynı işletmeye ait, aynı ortalama yaş, laktasyon sayısı, buzağı doğum ağırlığı, verim grupları, beslenme durumları ve vücut kondüsyonlarına sahip 20 adet sağlıklı ve 20 adet sola abomasum deplasmanlı (LDA) inek oluşturmuştur. Her iki gruptaki ineklerden, klinik muayenelerini takiben kan örnekleri alınarak hematolojik (total lökosit, nötrofil, lenfosit, monosit, eozinofil, bazofil, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, MCH, MCHC, trombosit, PCT) ve serum biyokimyasal (albumin, ALP, ALT, amilaz, toplam bilirubin, BUN, Ca, P, kreatinin, globulin, Na, K, TP, glukoz, insülin, fruktozamin, GGT, AST, BHBA) parametreleri karşılaştırılmıştır.Hematolojik muayene sonucunda, total lökosit (p<0,001), nötrofil (p<0,01), lenfosit (p<0,001), monosit (p<0,001), eozinofil (p<0,01), eritrosit (p<0,01), hemoglobin (p<0,001), hematokrit (p<0,001), MCH (p<0,05), MCHC (p<0,05) ve serum biyokimyasal muayenesi sonucunda da albumin (p<0,05), kalsiyum (p<0,05), GGT (p<0,001), AST (p<0,001) ve BHBA (p<0,01) değerlerinde iki grup arasında istatistiksel bir fark belirlenmesine karşın, glukoz metabolizması ile ilişkili olarak glukoz, insülin ve fruktozamin değerlerinde istatistiksel olarak herhangi bir fark tespit edilememiştir.Çalışma sonuçları temelinde, abomasum deplasmanlı hayvanlarda serum glukoz, insülin ve fruktozamin seviyelerinin kontrol grubu ile yakın değerlerde bulunmasına karşın, abomasum deplasmanlı hayvanlarda yüksek olan BHBA değerleri, bu gruptaki ineklerde insülin direncinin varlığını gösterebilir. Çalışmada yine insülin direnci ile yakından ilişkili olan karaciğer fonksiyonlarında, abomasum deplasmanlı hayvanlar ile sağlıklı hayvanlar arasında belirgin bir fark belirlenmiştir. Abomasum deplasmanlarında insülin direnci, glukoz metabolizması ve karaciğer yağlanmasının rolünün araştırıldığı farklı çalışmaların yapılması, abomasum deplasmanlarının etiyolojisinde yeni bir pencerenin açılmasına ve abomasum deplasmanlarının oluşmadan önce belirlenerek önlenebilmesine olanak sağlayabilir. Bununla birlikte abomasum deplasmanlarında, karaciğer profilinin değerlendirilmesi ile, karaciğer yağlanmasının varlığı ve abomasum deplasmanlarının prognozuna etkisi belirlenebilir.
Present study aimed to investigate the role of glucose metabolism and insulin resistance on left displacement of abomasum, a problem of postpartum dairy cows of which incidence is gradually rising.Material of this study consist of totally 40 cows of which 20 were diagnosed left displacement of abomasum (LDA), and 20 were healthy. All the cows used in the study were selected from same herd and mean of ages, lactation, calf birth weight, production group and body condition scores and rations of two groups were same.After clinical examination, both groups were blood sampled for comparison of haematological (total leukocyte, neutrophile, lymphocyte, monocyte, eosinophile, basophile, erythrocyte, haemoglobin, haematocrit, MCH, MCHC, thrombocyte, PCT) and biochemical (albumin, ALP, ALT, amylase, total bilirubin, BUN, calcium, phosphorus, creatinin, globulin, sodium, potasium, TP, glucose, insulin, fructosamine, GGT, AST and BHBA) parameters.Although haemathological evaluation revealed statistical significance between total leukocyte (p<0,001), neutrophile (p<0,01), lymphocyte (p<0,001), monocyte (p<0,001), eosinophile (p<0,001), erythrocyte (p<0,01), haemoglobin (p<0,001), haematocrit (p<0,001), MCH (p<0,05), MCHC (p<0,001) and biochemical evaluation between albumin (p<0,05), calcium (p<0,05), GGT (p<0,001), AST (p<0,001) and BHBA (p<0,01) levels, significance between glucose, insulin and fructosamine levels which are related to glucose metabolism could not be observed. Despite results of the study revealed no difference in glucose, insulin, and fructosamine levels between two groups, high BHBA levels in cows with displaced abomasum could indicate insulin resistance. Likewise, study revealed significant difference of liver function between two groups, which could be closely related to insulin resistance. Further studies, investigating the role of insulin resistance, glucose metabolism and hepatic lipidosis on etiology of displacements of abomasum could be a new frontier to predict and prevent displacements of abomasum.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2070
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
271784.pdf981.16 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons