Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2063
Başlık: Formulaic sequences in English TV series
Diğer Başlıklar: İngilizce TV dizilerinde kalıp ifadeler
Yazarlar: Öztürk, Meral
Aksar, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı/İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Söz dizini
Dizi film
Kalıp
Metin bankası
Bağlamlı dizin analizi
Formulaic sequence
TV series
Collocation
Corpus
Concordance
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Aksar, M. (2010). Formulaic sequences in English TV series. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Özet: This study aims to investigate to what extent formulaic sequences are used in English TV series and which type of formulaic sequence is most frequently used.This study uses scripts of "How I Met Your Mother" which has 5.706.789 fans in a forum website and can be seen in our country. Scripts of 82 episodes of 4 seasons were used as corpus. Having downloaded the scripts of the episodes, a corpus was formed and a frequency analysis was applied on it by using a website, http://www.lextutor.ca/, which belongs to Michael Cobb. Function words such as prepositions, pronouns, and auxiliaries were extracted from the list gathered via frequency analysis and the most frequent 9 content words were picked. It was noted that these words included verbs, nouns, and adjectives equally. Afterwards, a concordance analysis was applied the corpus and the target words were analyzed. The results also classified according to FS types by using various check instruments such as dictionaries, native-speaker consultation and inter-rater reliability.In the light of these results, it has been found out that English TV series are rich in formulaic sequences. Accordingly, it can be asserted that English TV series can be used as an educational material. Furthermore, it has been detected that the most frequent formulaic sequence type in the corpus is "collocation." The current study might be adapted to different TV series; however, it should be noted that the results might not be the same.
Bu çalışma İngilizce dizi filmlerin, söz dizinleri (formulaic sequence) açısından zengin olup olmadığını ve bu filmlerde ne tür söz dizinlerinin daha sık kullanıldığını inceler.Bu tezde veri olarak, fan sitesinde sitesinde 5.706.789 üyesi bulunan ve ülkemizde de izlenebilen "How I Met Your Mother" adlı dizinin konuşma metinleri incelenmiştir. Dizinin 4 sezonunu oluşturan 82 bölümünün İngilizce alt yazıları metin bankası olarak kullanılmıştır. Dizi metinleri internetten indirilerek bir metin bankası oluşturulmuş ve bu metin bankası üzerinde Thomas Michael COBB'a ait http://www.lextutor.ca/ sitesi kullanılarak sıklık analizi yapılmıştır. Belirlenen liste içerisinden edat, zarf, fiilimsi gibi fonksiyon kelimeleri çıkarılarak geriye kalan içerik kelimelerinden sıklığı en yüksek olan 9 kelime seçilmiştir. Bu kelimelerin eşit sayıda fiil, isim ve sıfat olmalarına dikkat edilmiştir. Daha sonra bu kelimelere bağlamlı dizin analizi uygulanmış ve elde edilen veriler çeşitli yöntemlerle (sözlükler, anadili İngilizce olanlara danışma ve puanlayıcılar) hangi söz dizini türü olduğu tespit edilmiştir.Bu sonuçlar ışığında, dizi filmlerin söz dizinleri bakımından zengin bir kaynak olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, dizi filmler bir eğitim materyali olarak kullanılabilir. Ayrıca, incelenen dizi filmlerde en sık kullanılan söz dizini türünün kalıplar (collocation) olduğu tespit edilmiştir. Hâlihazırda bu çalışma başka diziler üzerinde de uygulanabilir; buna karşın aynı sonuçlar çıkmayabilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2063
Koleksiyonlarda Görünür:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
271222.pdf1.1 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons