Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20632
Title: İngiltere'de sendikacılık ve toplu pazarlık sistemi
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Tokol, Aysen
Keywords: İngiltere
Sendikal hareket
Toplu pazarlık sistemi
Sendikacılığın tarihsel gelişimi
Issue Date: 1984
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tokol, A. (1984). "İngiltere'de sendikacılık ve toplu pazarlık sistemi". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(1), 221-228.
Abstract: Sendikal hareketin ortaya çıkması için gerekli iki koşuldan biri sanayileşme, diğeri ise demokrasinin varlığıdır. Bu iki koşulun gerçekleştiği ilk ülke olan İngiltere'de XVIII. yüzyıldan itibaren modern endüstrinin doğuşu ile birlikte ilk işçi hareketleri de başlamıştır. İngiltere'de bütün ortaçağ boyunca parlamento tarafından saptanan ücret ve çalışma koşullan, sanayi devriminden sonra bireysel anlaşmalarla saptanmaya başlanmıştır. Ancak bireysel anlaşmaların genelde işçilerin aleyhine hükümler içermesi üzerine işçiler birleşmek, birlikte hareket etmek ihtiyacını duymuşlardır. Bu birleşmelerin yaygınlık kazanmasını takiben hükümet 1799-1800 yıllarında Koalisyon yasalan (Combination Act) çıkartmıştır. Ancak getirilen yasaklamalar işçilerin bir araya gelerek örgütlenmelerine engel olmamış ve bunun üzerine 1824 yılında koalisyon yasaklan kaldırılmıştır. Koalisyon yasaklarının kaldırılmasıyla işçiler hızla örgütlenmeye bağlamış ve bu arada grevler artmış, işverenlerle işçiler arasındaki uyuşmazlıklar büyük boyutlara varmıştır. İngiliz parlamentosu artan bu huzursuzlukları gidermek amacıyla 1825 yılında sendikaların faaliyetlerini düzenleyen yeni bir sendikalar yasası kabul etmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20632
Appears in Collections:1984 Cilt 5 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_1_22.pdf2.09 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons