Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/20505
Title: İktisadi gelişmenin mali cepheleri ve mali aracılar olarak sigorta şirketlerinin rolü
Authors: Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
Aslan, M. Hanifi
Keywords: İktisadi gelişme
Sigorta şirketleri
Mali cephe
Mali aracılar
Issue Date: 1985
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, M. H. (1985). "İktisadi gelişmenin mali cepheleri ve mali aracılar olarak sigorta şirketlerinin rolü". Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 99-115.
Abstract: Gelişme prosesinde, ekonomilerin mali yapıları da reel cephelerine paralel bir şekilde gelişir. Çünkü, gelişme hadisesinin mali cepheleri "reel" dünyanın gerisinde cereyan eden "mali" hareketleri ihtiva eder. Ekonominin temel unsurları büyürken, bu büyüme hem mali piyasa ve müesseselerin tesirinde kalır, hem de onları şekil ve muhteva itibariyle değişikliğe uğratır. Söz konusu piyasa ve müesseselerin en önemli fonksiyonu ise ekonomideki farklı birimlerce alınan tasarruf ve yatırım kararlarının birbiriyle ahenkli bir şekilde gelişmesini temin etmek ve bu iki unsuru denkleştirmektir. Modern bir ekonomide, bütün iktisadi birimlerin gelirleri veya tasarrufları, harcamaları veya yatırımlarını finanse etmeye yetmez. Bazıları bu hususta sıkıntı çekerken, bazıları ellerindeki fazla tasarrufları nasıl kullanacaklarını bilmeyebilirler. Bu durum, tabii olarak finansman meselesini ortaya çıkarır. Finansman ise, kendini, esas itibariyle iktisadi birimlerin harcamalarının harici fonlarla karşılanması şeklinde gösterir. İşin bu noktasında, devreye mali piyasalar ve mali aracı müesseseler girer. Harici finansmanın önemli bir unsurunu teşkil eden dolaylı finansman, bu müesseseler vasıtasıyla gerçekleşir. Gelişmiş ekonomilerde, sigorta şirketleri, yatırımların finansmanı açısından önemli roller icra eden mali aracılar arasında yer alırlar. Gelişmenin işaretlerinden biri tasarrufların ve yatırımların müesseseleşmesi olduğundan, bu istikametteki faaliyetlerin enteresan bir örneğini veren sigorta şirketleri, özellikle hayat dalında hayli büyük fonların birikmesine sebep olurlar. Bu fonlar, muhtelif mali aktifler yoluyla sermaye piyasasına kanalize edilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/20505
Appears in Collections:1985 Cilt 6 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_1_9.pdf3.81 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons