Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2001
Title: Nozokomiyal menenjit düşünülen hastalarda BOS'da D-laktat ve proinflamatuar sitokinlerin (TNF-α, IL-6, IL-8, IL-17) tanıdaki değeri
Other Titles: Diagnostic value of cerebrospinal fluid D-lactate and proinflammatory cytokine (TNF-α, IL-6, IL-8, IL-17) levels in nosocomial meningitis
Authors: Yılmaz, Emel
Göktaş, Sibel Yorulmaz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Nozokomiyal menenjit
Sitokin
D-laktat
IL-6
IL-17
TNF-α
Nosocomial meningitis
Cytokine
D-lactate
IL-8
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Göktaş, S. Y. (2015). Nozokomiyal menenjit düşünülen hastalarda BOS'da D-laktat ve proinflamatuar sitokinlerin (TNF-α, IL-6, IL-8, IL-17) tanıdaki değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı; nozokomiyal menenjitlerde beyin omurilik sıvısında (BOS) IL-6, IL-8, IL-17, TNF-α, D-laktat düzeylerini ölçmek, BOS hücre sayımı, BOS biyokimyası (BOS glukoz, protein); BOS Gram ve giemsa boyaması ve kültür sonuçları ile karşılaştırarak proinflamatuar sitokinlerin ve D-laktat'ın tanıdaki değerini belirlemektir. Bu amaçla nozokomiyal menenjit tanısı alan 29 olgu, pleositozu olup menenjit olmayan 38 olgu ve pleositozu olmayan kontrol grubu 55 olgunun BOS sitokin ve D-laktat düzeyleri karşılaştırıldı. Ayrıca nozokomiyal menenjitte BOS glukoz, protein, BOS Gram ve giemsa boyamasının tanı değeri araştırıldı. Sitokin düzeyleri üretici firma protokolüne göre sandviç ELISA yöntemi ile, D-laktat testi de kolorimetrik yöntem ile çalışıldı. BOS IL-6, IL-8 ve D-laktat düzeyleri menenjit grubunda kontrol grubu ve pleositoz olan fakat menenjit saptanmayan grup ile karşılaştırıldığında yüksek bulundu (p<0,001). Üç grup arasında TNF-α ve IL-17 düzeyleri açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Proinflamatuvar sitokin olarak IL-6 ve IL-8'in nozokomiyal menenjit tanısında kullanılabilecek yeni bir test olarak kabul edilip edilemeyeceği araştırıldı. IL-6 düzeyleri için eşik değeri >70 pg/mL olarak alındığında, duyarlılığı %79,3 ve özgüllüğü %87,27 olarak bulundu. IL-8 testi için eşik değeri >90 pg/mL olarak alındığında, duyarlılığı %89,66 ve özgüllüğü %63,6 olarak bulundu. Sitokin olarak TNF-α ve IL-17'nin nozokomiyal menenjit ve aseptik menenjiti ayırabilmedeki performansı incelendiğinde eşik değer elde edilemedi. Nozokomiyal menenjit olgularında D-laktat düzeyinin eşik değeri >0,861 µmol/mL olarak alındığında duyarlılığı %79,3 ve özgüllüğü %72,73 olarak bulundu. Sonuç olarak, çalışmamız IL-6, IL-8 ve D-laktat düzeylerinin nozokomiyal menenjit için tanı belirteci olabileceğini ve IL-17 ve TNF-α'nın nozokomiyal menejitte tanı değeri olmadığını gösterdi.
The aim of this study is to determine IL-6, IL-8, IL-17, TNF-α, D-lactate levels in cerebrospinal fluid (CSF) and to evalulate the diagnostic value of these markers in nosocomial meningitis comparing with CSF cell count, Gram and giemsa staining, CSF glucose and protein and BOS cultures. For this purpose CSF cytokines and D-lactate levels of 29 patients with nosocomial meningitis, 38 patients with CSF pleositosis and aseptic meningitis and 55 patients as a control group without pleositosis were compared. Morover, diagnostic value of CSF glucose, protein, CSF Gram and giemsa staining in nosocomial meningitis is has been discussed. Cytokine levels are measured with sandwich ELİSA tecnique according to the manufacturer's instructions, D-lactate is studied with colorimetric method. Patients with meningitis had higher CSF IL-6, IL-8 and D-lactate levels than those without meningitis and those who had plesitosis without meningitis (p<0,001). In terms of TNF-α and IL-17 levels there were no statistically significant differences between three groups (p>0,05). Diagnostic value of proinflamatory cytokines IL-6 and IL-8 in nosocomial meningitis is searched. IL-6 concentrations of >70 pg/mL reached a sensitivity of 79,3% with a spesifty of 87,27%. CSF IL-8 concentrations of >90 pg/mL had a sensitivity of %89,66 while maintaining a specificity of 63,6%. On the other hand, sufficiently sensitive and specific cut off points could not be found for cytokines TNF-α ve IL-17 to discriminate among nosocomial meningitis and aseptic meningitis. In nosocomial meningitis patients D-lactate cut off point >0,861 µmol/mL had sensitivity of 79,3% and spesifity of 72,73%. As a result, in our study we found that IL-6, IL-8 and D-lactate levels could be used as diagnostic markers of nosocomial meningitis while IL-17 and TNF-α were not significant markers of nosocomial meningitis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2001
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389735.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons