Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1994
Title: Acil serviste hastaların uzun bekleme sürelerine etki eden faktörler
Other Titles: Factors affectting long wait times of patients in the emergency department
Authors: Bulut, Mehtap
Durmuş, Oya
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis
Bekleme süresi
Aşırı yoğunluk
Emergency department
Length of stay
Overcrowding
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Durmuş, O. (2009). Acil serviste hastaların uzun bekleme sürelerine etki eden faktörler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (UÜTF) Hastanesi Acil Servisinde hastaların uzun bekleme sürelerine etki eden faktörleri belirlemektir.Bu çalışmaya 13.02.2009?01.04.2009 tarihleri arasında UÜTF Hastanesi Acil Servisine başvuran 18 yaş üzerindeki yetişkin hastalardan ve 18 yaş altındaki çocuk travma hastalarından 3000'ü alındı. Hastaların doktor görüş süresi, kalış süresi, yatış süresi, yatış için bekleme süresi ve acil serviste takip süresi araştırıldı. Ayrıca hastalar bekleme nedenlerine göre 4 gruba ayrılarak incelendi; Grup 1 (Acil servis kaynaklı nedenlerle bekleyen hastalar), Grup 2 (Acil servis ve hastane kaynaklı nedenlerle bekleyen hastalar), Grup 3 (Hastane kaynaklı nedenlerle bekleyen hastalar) ve Grup 4 (Doğrudan acil ve hastane ile ilgili olmayan nedenlerle bekleyen hastalar).Çalışmamızda başvuruların en yoğun olduğu saatler 16:00-24:00 saatleri arası olarak saptandı. 3000 hastanın acil serviste ortalama kalış süresi 146,7±160,2 dakika olarak tespit edildi. Konsültasyon istenen hastalardaki kalış süresinin, konsültasyon istenmemiş hastalardaki kalış süresinden daha uzun olduğu saptandı. Hastanemizde uygun yatak olmadığından hastaların %41,1'inin 2 saat altında, %13,4'ünün 8 saat üzerinde beklediği bulundu. Grup 2'deki hastaların kalış sürelerinin (206,7±145,2 dakika) Grup 1'deki hastaların kalış sürelerinden (95,5±73,9 dakika) daha uzun olduğu, Grup 3'deki hastaların kalış sürelerinin (470,7±364,7 dakika) Grup 1'deki hastaların kalış sürelerinden daha uzun olduğu saptandı.Sonuç olarak, hastaların acil servisimizdeki uzun bekleme sürelerinin en önemli nedeni hastanemizdeki yetersiz yatak kapasitesidir. Bu sorunu çözmek esas olarak hastane yöneticilerinin görevidir.
The purpose of this study was to determine the factors affecting the long waiting times of the patients in Uludag Univercity Medicine Faculty (UUMF) Emergency Department.This study included 3000 of the adults above 18 years and pediactic trauma patients under 18 years who applied to UUMF Emergency Department (ED) between 13.02.2009?01.04.2009. The examination period of the physician, lenght of stay, lenght of hospitalization, waiting times for hospitalization and follow up times in the ED were recorded. Moreover, the patients were divided into four groups according to the reasons for waiting: Group 1 (patients waiting because of the reasons originating from the ED), Group 2 (patients waiting because of the reasons originating from the hospital and the ED), Group 3 (patients waiting because of the reasons originating from the hospital), Group 4 (patients waiting because of the reasons which are not associated directly with the ED and the hospital).In our study, the period between 16:00-24:00 was determined as the busiest time for the applications. It was found that the period of average stay in the emergency department for 3000 patients was 146.7±160.2 minutes. It was determined that the period of stay for the patients for whom consultation was requested was longer than the period of stay for the ones for whom any consultation was not requested. Because of the fact that our hospital did not have appropriate beds, 41.1% of the patients waited less than 2 hours, 13.4 % of the patients waited more than 8 hours. It was also found that the waiting times of the Group 2 patients (206,7±145,2 minutes) was longer than Group 1 (95,5±73,9 minutes) patients and the waiting times of Group 3 patients (470,7±364,7 minutes) was longer than Group 1 patients.In conclusion, the most important reason for the long waiting period of the patients in our ED is insufficient capacity. It is essentially the hospital administrators' duty to solve this problem.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1994
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307145.pdf264.37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons