Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19793
Title: Romanya’da modernizasyon ve işgücü kıtlığı arasında tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri
Other Titles: Agricultural problems and solutions between modernization and labor shortages in Romania
Authors: Can, Reyhan Rafet
Keywords: Avrupa Birliği
European Union
Romanya
Coğrafya
Tarım
Sorun ve çözüm
Romania
Geography
Agriculture
Problem and solution
Issue Date: 2-Nov-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Can, R. R. (2021). "Romanya’da modernizasyon ve işgücü kıtlığı arasında tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),603-632.
Abstract: Romanya verimli topraklar bakımından zengindir, ancak binlerce hektarlık arazi hâlâ ıssızdır. Ülke hükümeti yerli yatırımları teşvik edemediği için topraklarının bir kısmı yabancılara satılmıştır. Kırsal alanda yaşayan milyonlarca Romen vatandaşı için toprak her türlü ürünün yetiştiği yerdir. Ülke nüfusunun neredeyse yarısı tarımla uğraşmasına rağmen, çoğu çiftlikler kapandığı için tarım sektörünün payı GSYİH’nin % 10’undan fazla değildir. Buna ek olarak, neredeyse her dört Romen vatandaşından biri hayatını devam ettirmek için tarımla uğraşırken, bu sektörün modernizasyonu bir hükümet önceliği hâline gelememiştir. Tarımın modernizasyonu büyük yatırımlar gerektirdiği için hükümet tarım sektörünü yabancılara açarak, karşılayamadığı mali desteğin yabancı yatırımcılar tarafından yapılmasını sağlamıştır. Bu çalışmada Romanya’da tarımın sektörel özellikleri, yapısı ile uygulanan tarımsal politikalar analiz edilip sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışma sonucunda ülkenin belkemiği konumundaki tarımın Komünizm Dönemi’nden başlayarak günümüze kadar modernize olamadığı, tarımsal verimin giderek düştüğü ve Romen çiftçilerin kendi topraklarında işgücünü kaybetmeye başladığı sonucuna varılmıştır
Romania is rich in fertile land, but thousands of hectares of land are still uninhabited. Part of the land has been sold to foreigners because the government of the country cannot encourage domestic investments. For millions of Romanian citizens living in the countryside, the land is the place where all kinds of products grow. Although almost half of the country’s population is engaged in agriculture, the share of the agricultural sector is not more than 10 % of GDP as most farms are closed. In addition, while nearly one in four Romanians is engaged in agriculture to survive, modernization of this sector has not become a government priority. Since the modernization of agriculture requires large investments, the government has opened the agricultural sector to foreigners and ensured that the financial support it cannot afford is provided by foreign investors. In this study, the sectoral characteristics of agriculture in Romania, agricultural policies applied with its structure are analyzed and solutions are offered to the problems. As a result of the study, it was concluded that agriculture, which is the backbone of the country, has not been modernized from the communist era until today, agricultural productivity has gradually decreased and Romanian farmers have started to lose their workforce in their own lands.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1293553
https://doi.org/10.21550/sosbilder.795734
http://hdl.handle.net/11452/19793
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_17.pdf538.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons