Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19790
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2021-04-15T08:15:28Z-
dc.date.available2021-04-15T08:15:28Z-
dc.date.issued2020-07-16-
dc.identifier.citationEğilmez, H. O. (2021). "Müzik öğretmeni adaylarının iyi oluşları ile müzik performans kaygıları arasındaki ilişki" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),499-525.tr_TR
dc.identifier.issn1302-2423-
dc.identifier.issn2564-6834-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1098037-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21550/sosbilder.735578-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/19790-
dc.description.abstractAraştırma, müzik öğretmeni adaylarının iyi oluşlarının sahne performansları sırasında karşılaşabilecekleri kaygı düzeyine etkisini saptamak amacıyla yapılmıştır. Bu doğrultuda müzik öğretmeni adaylarının iyi oluş ve müzik performans kaygıları (MPK) incelenmiş, her iki durum arasındaki ilişki ortaya konmuştur. Araştırmaya Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalında eğitim alan (kız n=51, erkek n=35) 86 öğrenci katılmıştır. Veriler Öğrenci Demografik Bilgi Formu, İyi Oluş Ölçeği (PERMA) ve Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanteri (KMPKE) ile toplanmıştır. PERMA, KMPKE puanlarının cinsiyete göre ilişkisinin analizinde t-testi, PERMA ve KMPKE puanlarının öğrenim yıllarına göre ilişkisinin analizindeyse ANOVA kullanılmıştır. PERMA ve KMPKE puanları arasındaki ilişki ile PERMA arasındaki ilişkinin belirlenmesi içinse Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının iyi oluş ve müzik performans kaygılarında cinsiyete, öğrenim yılına göre anlamlı fark tespit edilemezken, PERMA genel puanı ve tüm alt boyutları ile KMPKE puanları arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki bulunmuştur. Çalışma sonunda sorunun çözümüne ilişkin öneriler sunulmuşturtr_TR
dc.description.abstractThe research was carried out to determine the effect of the well-being of pre-service music teachers on the level of anxiety they may encounter during the stage performances. For this purpose, the well-being and music performance anxieties (MPA) of the pre-service music teachers were examined, and the relationship between the two situations was revealed. A total of 86 students (girls n= 51, boys n=35), educating in the Department of Music Education at Bursa Uludağ University Faculty of Education, participated in the study. Data were collected with Student Demographic Information Form, Perma Well-being Scale and Kenny Music Performance Anxiety Inventory (KMPAI). To analyze the relationship between PERMA and KMPAI scores by gender, t-test and to analyze the relationship between PERMA and KMPAI scores by education years, ANOVA was used. Pearson correlation coefficient was calculated to determine the relationship between PERMA and KMPAI scores. While there is no significant difference in the well-being and music performance anxiety of pre-service music teachers according to gender, and education year, a negative significant relationship was found between the PERMA general scores and all sub-dimensions scores with KMPKE. At the end of the investigation suggestions for the solution of the problem have been presenteden_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherBursa Uludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectİyi oluştr_TR
dc.subjectWell-beingtr_TR
dc.subjectMüziktr_TR
dc.subjectMüzik öğretmeni adaylarıtr_TR
dc.subjectPerformans kaygısıtr_TR
dc.subjectPerformanstr_TR
dc.subjectMusicen_US
dc.subjectPre-service music teachersen_US
dc.subjectPerformance anxietyen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.titleMüzik öğretmeni adaylarının iyi oluşları ile müzik performans kaygıları arasındaki ilişkitr_TR
dc.title.alternativeThe relationship between the well-being and music performance anxiety of pre-service music teachersen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentBursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage499tr_TR
dc.identifier.endpage525tr_TR
dc.identifier.volume22tr_TR
dc.identifier.issue40tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / Uludağ University Faculty of Arts and Sciences Journal of Social Sciencestr_TR
dc.contributor.buuauthorEğilmez, Hatice Onur-
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_14.pdf702.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons