Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19785
Title: Kapitalizmin self-refleksif karakteri olarak sosyoloji: Simmel’in metropol örneği
Other Titles: Sociology as the self-reflexive character of capitalism: Simmel’s metropolitan example
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji Bölümü
Keskin, İbrahim
Keywords: Self-refleksivite
Self-reflexivity
Kapitalizm
Sosyoloji
Simmel
Metropol
Capitalism
Sociology
Simmel
Metropole
Issue Date: 7-Sep-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Keskin, İ. (2021). "Kapitalizmin self-refleksif karakteri olarak sosyoloji: Simmel’in metropol örneği" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),331-356.
Abstract: Bu makale modernite ile kapitalizm arasında organik bir ilişki olduğu varsayımından yola çıkarak modernitenin sosyoloğu olarak ünlenmiş Simmel’in metropol analizleri çerçevesinde sosyolojinin, kapitalizmin self-refleksif bir işlevi olarak kullanıldığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Bunula ilişkili olarak şu sorular çerçevesinde sosyolojik bilginin soruşturmaya açılması hedeflenmektedir; sosyolojik bilgi sadece toplumsal olanın teorik bir ele alınışını mı ifade etmektedir? Yoksa toplumsalın manipülasyonu, kontrolü ve tahakkümü için aynı zamanda işlevsel olarak kullanılmakta mıdır? Çağdaş dünya modernitenin ethos’uyla oldukça çelişik görünmektedir. Moderniteye dair kaygılar aşılması imkânsız düzeyde derinleştirmiştir. Kapitalizme yönelik eleştiriler hatta sonuna dair beklentiler, kapitalizmi daha yaygın, daha incelikli ve nüfuz edici hale getirmiştir. Çağdaş dünya, kapitalizmin mutlak bir zafere ulaştığı görünümü sergilemektedir. Söz konusu eleştirilerin kapitalizmin bu seviyeye ulaşmasında pozitif bir katkısı olmuştur. Sosyoloji ve kapitalizm arasında böyle bir ilişkinin olabileceği ve sosyolojinin küresel dünyanın inşasında işlevsel olarak kullanıldığı kanaatindeyiz.
Based on the assumption that there is an organic relationship between modernity and capitalism, this article aims to reveal that sociology functions as a self-reflexive functioning of capitalism as part of the metropolitan analysis of George Simmel, who is famous as the sociologist of modernity. Related to this, within the framework of the following questions, it is aimed to open sociological knowledge to the examination; does sociological knowledge mean only a theoretical consideration of the social? Or is it used functionally at the same time for manipulation, control and domination of the social? The contemporary world seems very contradictiory to ethos of modernity. Concersns about modernity have deepened to a level imposible to overcome. Criticism and even expectations of its end about capitalism have made capitalism more widespread, more subtle and penetrating. The contemporary world displays the appearance that capitalism has achieved an absolute victory. Could these criticisms have contributed positively to capitalism’s attainment of this level? We believe that such relationship can exist between sociology and capitalism and sociology is used functionally in the construction of the global world.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1231802
https://doi.org/10.21550/sosbilder.778162
http://hdl.handle.net/11452/19785
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_9.pdf641.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons