Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19784
Title: İzlenimcilik akımı ve izlenimci müziğin morceaux ımpose geleneği ile flüt repertuvarına yansımalar
Other Titles: Impressionism and reflections of the impressionist music to the flute repertory with the morceaux impose tradition
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü.
Okan, Melisa
Alıcı, Sezin
Keywords: İzlenimcilik akımı
Impressionism
İzlenimci müzik
Paris konservatuvarı
Morceaux imposé
Flüt repertuvarı
Impressionist music
Paris conservatory
Morceaux Imposé
Flute repertory
Issue Date: 22-Sep-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Okan, M. ve Alıcı, S. (2021). "İzlenimcilik akımı ve izlenimci müziğin morceaux impose geleneği ile flüt repertuvarına yansımalar" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),301-330.
Abstract: 19. yüzyılın Avrupası’nda yaşanan Endüstri Devrimi ile Avrupa ülkelerinde teknolojik ve toplumsal değişikliklerin meydana gelmesi bütün sanat dallarını etkileyen önemli gelişmelerden biri olmuştur. Batıda gerçekleşen bu değişimler ile 19. yüzyılın ikinci, 20. yüzyılın ilk yarısında müzik ve tüm sanat dallarına da yansıyan yeni akımlar ortaya çıkmıştır. 20. yüzyıl sanatına yeni boyutlar kazandıran bu akımların ilki, önce resim sanatında ortaya çıkıp sonra diğer sanat dallarını etkileyen İzlenimcilik akımı olmuştur. Bu çalışmada, İzlenimcilik (Empresyonizm) akımının doğuş süreci, müzikte İzlenimcilik akımının etkisi, bu akımın etkilemiş olduğu 1850-1950 yılları arasında Paris Konservatuvarı’nda ortaya çıkan Morceaux Imposé geleneği, bu geleneğin özellikleri ve Morceaux Imposé eserlerin bestecilerinin flüt repertuvarına kazanımları araştırılmış, elde edilen bulgular sunulmuştur. Bu doğrultuda Paris Konservatuvarı’na, flüt çalgısının teknik ve yapısal değişimine, izlenimci bestecilerin flüt için yazdığı eserlere ve izlenimci müzikte flütün yerine ve önemine de değinilmiştir.
The Industrial Revolution and the emergence of technological and social changes in European countries have been one of the most important developments affecting all branches of art in the 19th century Europe. With these changes taking place in the west culture, new trends emerged in the end of the 19th and the beginning of the 20th century, which were reflected in music as well as all branches of art. The first of these trends, which brought 20th century art to new dimensions, first appeared in the art of painting and then influenced other branches of art was Impressionism movement. In this study, the process of the birth of impressionism, the influence of impressionism in music, the Morceaux Imposé tradition that emerged at the Paris Conservatory between 1850 and 1950, the features of this tradition and the achievements of the composers who wrote Morceaux Imposé pieces for the flute repertory were investigated and the obtained findings were presented. In this regard, the Paris Conservatory, technical and structural change of the flute instrument, the works written by the impressionist composers for the flute, and the place and importance of the flute in the impressionist music was also mentioned.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1140906
https://doi.org/10.21550/sosbilder.749346
http://hdl.handle.net/11452/19784
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_8.pdf931.25 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons