Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19782
Title: Gumilyov’un etnogenez ve passionarlık kuramlarının simbiyotik ilişkisi
Other Titles: The symbiotic relationship between gumilev’s theories of ethnogenesis and passionarnost
Authors: Aydın, Onur
Keywords: Lev Gumilyov
History
Tarih
Etnogenez
Passionarlık
Etnos
Ethnogenesis
Passionarnost
Ethnos
Issue Date: 23-Oct-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, O. (2021). "Gumilyov’un etnogenez ve passionarlık kuramlarının simbiyotik ilişkisi" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),227-251.
Abstract: Bilimde bazı kuramlar canlı organizmalar gibidir. Birbirlerinden doğar, birbirleri içinde şekillenir ya da birlikte bilimsel yaşamlarını sürdürürler. Sovyet bilim insanı Lev Gumilyov’un (1912-1992) en ünlü çalışmaları olan etnogenez ve passionarlık kuramları arasında da böyle bir ilişkinin varlığından söz edilebilir. İki ayrı isimle adlandırılmış olsalar da Gumilyov’u daha yakından tanımak ve kuramlarını daha iyi anlamak için bilim insanının sözü edilen kuramları arasındaki bağlantının incelenmesi gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmamızda ilk olarak, Gumilyov’un yaşamına ve bilimsel çalışmalarına kısaca değinilecektir. Ardından etnogenez kuramı detaylı olarak incelenecektir. Daha sonra etnogenez safhaları tablo olarak sunulacak ve passionarlık kuramına geçilecektir. Passionarlık sözcüğü ilk olarak anlam bilimsel olarak incelenecek, Gumilyov’a özgü bir terim olan sözcükle bilim insanının anlatmak istediği ifade ortaya çıkarılacaktır. Son olarak passionarlık ve etnogenez kuramları arasındaki simbiyotik ilişki çözümlenecektir. Etnogenez ve passionarlık kuramları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, birtakım tarihsel olaylara bütüncül bakış açısı geliştirilmesini ve olaylar arasındaki sistematik bağlantıların daha iyi çözümlenmesini sağlayacaktır.
Some theories in science are like living organisms. They are born from each other, formed into each other, or continue their scientific lives together. It can be mentioned that there is such a relationship between the most famous works of the Soviet scientist Lev Gumilev (1912-1992), the theories of ethnogenesis and passionarnost. Although they are named with two different names, the connection between the aforementioned theories of the scientist should be examined in order to get to know Gumilev better and to understand his theories better. For this purpose, first of all, Gumilev’s life and scientific studies will be briefly mentioned in our study. Then, theory of ethnogenesis will be examined in detail. Afterward, the phases of ethnogenesis will be presented as a table and the theory of passionarnost will be introduced. The word passionarnost will first be examined semantically, and the meaning that the scientist wants to express will be revealed by using the word, which is a Gumilev’s specific term. Finally, the symbiotic relationship between the theories of ethnogenesis and passionarnost will be analyzed. To reveal the relationship between the theories of ethnogenesis and passionarnost will provide a holistic perspective on a number of historical events and a better analysis of the systematic connections between events.
Description: Bu makale, yazarın Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Rus Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında Doç. Dr. Gamze ÖKSÜZ’ün danışmanlığında sürdürdüğü “Lev N. Gumilyov’un Etnogenez Görüşleri Temelinde Passionar Kişilik Kuramı” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1281660
https://doi.org/10.21550/sosbilder.792588
http://hdl.handle.net/11452/19782
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_7.pdf759.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons