Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19781
Title: Erken çocuklukta görülen davranış problemlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
Other Titles: Examining behavioral problems in early childhood in terms of various variables
Authors: Işık, Esra
Keywords: Okulöncesi dönem
Preschool children
Erken çocukluk dönemi
Davranış problemleri
İçselleştirilmiş ve dışsallaştırılmış problemler
Öğretmen
Early childhood
Behaviour problems
Internalised and externalised problems
Teacher
Issue Date: 11-Jan-2021
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Işık, E. (2021). "Erken çocuklukta görülen davranış problemlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),183-226.
Abstract: Bu araştırmada erken çocuklukta görülen davranış problemlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma grubunu Ankara ili Keçiören ilçesine bağlı 7 bağımsız anaokulunda bulunan 177 çocuk ve çocukların öğretmenlerinin (34) oluşturduğu çalışma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeline ve kesitsel tarama desenine göre tasarlanmıştır. Çalışmada verilerin elde edilmesinde “Okulöncesi ve Anaokulu Davranış Ölçeği (AODÖ)” ile araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretmen Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin normal dağılmaması nedeniyle, iki gruplu karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi, üç ve daha fazla gruplu karşılaştırmalarda ise Kruskall-Wallis H testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul öncesi dönem çocuklarında görülen davranış problemlerinin çocukların cinsiyetine, yaşına, daha öncesinde herhangi bir eğitim kurumuna gitme durumuna, çocuğun sakatlık, özür ya da özel eğitim gerektiren durumu ile ailenin gelir düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği; buna karşın çocuğun kardeş sayısı, anne ve baba yaşı ile anne ve baba eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
In this study, it is aimed to investigate behavioral problems in early childhood according to various variables. The study sample included 177 children between the ages of 4 and 6 attending 7 independent kindergartens in Keçiören District of Ankara Province, and their teachers (34). This study was designed from a quantitative research method according to the screening model and cross-sectional screening design. Study data were collected using “Preschool and Kindergarten Behavior Scales (PKBS-2)” as well as “Teacher Information Form” developed by the researcher. Since the data obtained from the research were not exhibited a normal distribution, the Mann-Whitney U test was used in two-group comparisons and the Kruskall-Wallis H test was used in comparisons with three or more groups. As a result of the study, it was found that the behavioral problems observed on children’s of preschoolers indicates a significant difference depending on the gender of the child, age, the status of attending an educational institution before, presence of a condition requiring special education and total income of the family; on the other hand, it was found that there was no significant difference depending on the children’s number of siblings, and age and education levels of the parents.
Description: Bu çalışma için gerekli etik kurulu izni, Hacettepe Üniversitesi Senatosu Etik Komisyonunun 9 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1491113
https://doi.org/10.21550/sosbilder.854768
http://hdl.handle.net/11452/19781
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_7.pdf759.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons