Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19780
Title: Endüstriyel pazarlamada fiyatlandırma mitleri üzerine betimsel bir araştırma
Other Titles: A descriptive research on pricing myths in ındustrial marketing
Authors: Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Bursa Uludağ Üniversitesi/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü.
Tepe, Recep
Taşkın, Çağatan
Keywords: Endüstriyel fiyatlandırma
Industrial pricing
Fiyatlandırma
Fiyatlandırma mitleri
Otomotiv yan sanayi
TAYSAD
Pricing
Pricing myths
Automotive supplier industry
Issue Date: 7-Sep-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tepe, R. ve Taşkın, Ç. (2021). "Endüstriyel pazarlamada fiyatlandırma mitleri üzerine betimsel bir araştırma" Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(40),153-182.
Abstract: İşletmelerin kârlılıklarını arttırmanın yollarından biri de fiyatlandırmaların doğru bir şekilde yapılmasıdır. Fiyat aynı zamanda etkili bir rekabet aracı olarak kullanılabilir. Pazarlama karmasında bulunan diğer unsurlar ile karşılaştırıldığında fiyatın gelir getirici yönü vardır ve aynı zamanda ikna aracı olarak da kullanılabilir. Tüm bu olumlu özelliklerine rağmen fiyat ve fiyatlandırma konusu akademik alanda yeterli ilgiyi görmemektedir. Özellikle endüstriyel fiyatlandırma konusunun pazarlama bakış açısıyla ele alınması hakkında literatür gelişmiş değildir. Bu nedenle de bu durum endüstriyel fiyatlandırmada bazı ön kabullere ve ön yargılara (efsanelere / mitlere) hareket alanı sağlamaktadır. Bu makalenin temel amacı otomotiv yan sanayinde fiyat karar vericilerinin endüstriyel fiyatlandırma ile ilgili literatürde mevcut olan fiyatlandırma mitlerine ilişkin algılarını ölçmek ve betimsel çıkarımlarda bulunmaktır. Araştırmanın ana kütlesi TAYSAD üyesi olan işletmelerin fiyatlandırma konusunda karar veren yöneticileridir. Çalışmada toplamda altı adet fiyatlandırma miti incelenmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.
One of the ways to increase the profitability of company is pricing correctly. The price also can be used as an effective competitive tool. Compared to other elements in the marketing mix, it has an income generating aspect and can also be used as a persuasion tool. Despite all these positive features, the subject of price and pricing does not get enough interest in the academic field. Especially the industrial pricing literature with marketing perspective is not developed. For this reason, this provides space for some pre-acceptance and prejudices (legends / myths) in industrial pricing. The main purpose of this article is to measure the perceptions of price decision makers in the automotive supplier industry regarding the pricing myths available in the literature on industrial pricing and make descriptive inferences. The universe of the research is the managers of TAYSAD members who decide on pricing. In the study, six pricing myths in total were examined and the results were evaluated.
Description: Bu makale, Recep Tepe’nin Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında 2020 yılında tamamladığı “Endüstriyel Pazarlarda Fiyatlandırma Kararlarının Belirleyicileri: Otomotiv Yan Sanayi Sektöründe Bir Araştırma” başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1228837
https://doi.org/10.21550/sosbilder.749818
http://hdl.handle.net/11452/19780
ISSN: 1302-2423
2564-6834
Appears in Collections:2021 Cilt 22 Sayı 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22_40_6.pdf781.33 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons