Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19394
Title: Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre kimliklerinin ve çevre dostu davranışlarının incelenmesi
Other Titles: Investigation of prospective science teachers' environmental identities and pro-environmental behaviors
Authors: Önal, Nagihan Tanık
Saraçoğlu, Sibel
Bursa Uludağ Üniversitesi.
0000-0003-1906-8454
Kılınç, Ahmet
Keywords: Çevre kimliği
Çevre dostu davranışlar
Fen bilgisi öğretmen adayları
Environmental identity
Pro-environmental behaviors
Prospective science teachers
Issue Date: 19-Jul-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Önal, N. T. vd. (2020). "Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre kimliklerinin ve çevre dostu davranışlarının incelenmesi". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 749-777.
Abstract: Bu araştırmanın amacı, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının çevre kimliklerinin ve çevre dostu davranışlarının incelenmesidir. Ayrıca bu araştırmayla Fen Bilgisi öğretmen adaylarının çevre kimlikleri ile çevre dostu davranışları arasındaki ilişkinin ortaya konması da amaçlanmıştır. Tarama deseni ile gerçekleştirilen bu araştırmada Erciyes, Ahi Evran ve Gazi Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde öğrenim gören toplam 980 Fen Bilgisi öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Çevre Kimliği ve Çevre Dostu Davranış Ölçekleri kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için yüzde, frekans, ortalama ve standart sapma gibi betimsel istatistikler ile Faktör Analizi, Pearson Momentler Korelasyonu ve Yapısal Eşitlik Modeli gibi açıklayıcı istatistikler kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, Fen Bilgisi öğretmen adaylarının görece güçlü bir çevre kimliğine ve çevre dostu davranışlara sahip oldukları söylenebilir. Bununla birlikte bu araştırmada çevre dostu davranışların yapılmasında çevre kimliği gibi inanç, bilgi, tutum ve davranışsal boyutları bütünsel olarak içine alan bir psikometrik faktörün etkili olduğuna dair önemli veriler elde edilmiştir.
The present study aimed to examine the environmental identities and pro-environmental behaviors of prospective science teachers. It also aimed to reveal the relationship between environmental identity and pro-environmental behaviors of the participants in the study. The survey research design was employed in the study, the participants of which were 980 prospective science teachers from three different universities in Turkey. The Environmental Identity and Pro-environmental Behavior Scales were utilized as data collection tools. Descriptive statistical analyses, such as percentage, frequency, mean and standard deviation, and inferential statistical analyses such as Factor Analysis and Pearson Moment Correlation were used for the analysis of the data. The analyses revealed that participants' had a relatively strong environmental identity and a relatively high level of pro-environmental behavior. In addition, significant results were obtained regarding the fact that a psychometric factor that incorporates beliefs, knowledge, attitudes and behavioral dimensions such as 'environment identity’ was effective in establishing proenvironmental behaviors.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsünde İbel Saraçoğlu ve Ahmet Kılınç'in danışmanlığında Nagihan Tanık tarafından yazılan "Fen ve teknoloji öğretmen adaylarının çevre kimliklerinin ve çevre dostu davranışlarının belirlenmesi" adlı yüksek lisans tezinin bir bölümüdür.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/889469
https://doi.org/10.19171/uefad.660668
http://hdl.handle.net/11452/19394
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2020 Cilt 33 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
33_3_6.pdf794.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons