Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19206
Title: Multipl skleroz hastalarının atak ve atak dışı dönem bulgularının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of the multiple sclerosis patients attack and non-attack period findings
Authors: Seferoğu, Meral Boz
Koca, Nizameddin
Keywords: Multiple skleroz
Atak
Vitamin D
Tiroid
Multiple sclerosis
Lipid
Thyroid
Attack
Issue Date: 20-Mar-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Seferoğlu, M. B. ve Koca, N. (20209. ''Multipl skleroz hastalarının atak ve atak dışı dönem bulgularının karşılaştırılması''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 46(1), 15-19.
Abstract: Multipl skleroz (MS) atağında klinik bulguların ortaya çıkmasına neden olan ileti kayıplarının; myelin kaybı ve hasarlanması sonucu olabileceği gibi, otoimmünkaskadları aktive eden maddelerin aksonal iletkenliği etkilemesiyle de ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Ortaya çıkan inflamatuar süreçlerin yalnızca bir kısmı bulgu vermekte ve atak olarak kliniğe yansımaktadır. İnflamatuar değişikliklerin yoğun görüldüğü atak döneminde hastaların serumlarında da bu değişikliklerin yansımaları görülebilmektedir. Bu çalışmada, MS hastalarının atak döneminde ve atak dışı dönemdeki laboratuvar bulgularını karşılaştırmayı amaçladık. Hem atak döneminde hem de atak dışı dönemde karaciğer fonksiyon testleri, lipit parametreleri, D vitamini düzeyleri, tiroid fonksiyon testleri, ferritin, folat ve vitamin B12 düzeyleri kayıtlı olan, 18-65 yaş aralığında, 61 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Yaş, cinsiyet, boy, kilo, tanı süresi ve hastalık şiddetini gösteren EDSS (expanded disability status scale) skorları kayıt edilen hastaların atak dönemi ve atak dışındaki verileri karşılaştırıldı. Hastaların atak döneminde ve atak dışı dönemde ölçülen lipid parametreleri, ferritin, folat, vitamin B12 düzeyi ve karaciğer fonksiyon testlerinde anlamlı farklılık saptanmazken hastaların atak döneminde Vitamin D düzeylerinin anlamlı olarak daha düşük, tiroid fonksiyonlarının da yüksek olduğu gözlendi. Hastaların takip sürecinde, kolay ulaşılabilir laboratuvar tetkikleri olan vitamin D, tiroid fonksiyon testleri ve kolesterol seviyelerindeki değişikliklerin hastalık aktivitesi ve atak durumu ile ilgili fikir verebileceği düşünülmektedir. Tiroid hormonunun remiyelinizasyon üzerine olası etkilerini değerlendirecek örneklem sayısının daha fazla olduğu daha spesifik çalışmalara ihtiyaç vardır.
It is thought that the loss of conduction that causes clinical findings in multiple sclerosis (MS) attack may be the result of loss and damage of myelin, as well as the substances that activate autoimmune cascades affect axonal conductivity. Only some of the inflammatory processes that occur are manifesting and are reflected as an attack. The effects of these changes can also be seen in the serum of the patients during the attack period, when the inflammatory changes are intense. In this study, we aimed to compare the laboratory findings of MS patients during the attack and non-attack periods. The data of 61 patients between 18-65 years of age, who had liver function tests, lipid parameters, vitamin D levels, thyroid function tests, ferritin, folate and vitamin B12 levels studied both during and after the attack, were analyzed retrospectively. The attack period and non-attack data of the patients whose age, gender, height, weight, duration of diagnosis and EDSS (expanded-disability status scale) scores were recorded were compared. There was no significant difference in lipid parameters, ferritin, folate, vitamin B12 levels and liver function tests measured in the attack period and in the non-attack period, while the patients had significantly lower vitamin D levels and high thyroid function tests. VitD, Thyroid function tests and changes in cholesterol levels, which are easily accessible laboratory tests, are thought to give an idea about disease activity and attack status. More specific studies with the greater number of samples are needed to evaluate the possible effects of thyroid hormone on remyelination.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1128647
http://hdl.handle.net/11452/19206
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2020 Cilt 46 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
46_1_3.pdf224.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons