Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/19169
Başlık: Subklinik hipotiroidi nedir? Tedavi edilmeli midir?
Diğer Başlıklar: What is subclinical hypothyroidism? Should it be treated?
Yazarlar: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı.
Gül, Özen ÖZ
Cander, Soner
Ersoy, Canan
Anahtar kelimeler: Tiroid fonksiyon testleri
Subklinik hipotiroidi
Subclinical hypothyroidism
Levotiroksin tedavisi
Levothyroxine treatment
Thyroid function tests
Yayın Tarihi: 2-Tem-2018
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gül, Ö. Ö. vd. 82018). ''Subklinik hipotiroidi nedir? Tedavi edilmeli midir?''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(2), 129-134.
Özet: Bireylerin serum serbest tiroid hormon düzeyleri normal değerlerde iken tiroid uyarıcı hormon düzeyinin yüksek olması toplumda oldukça sık görülen bir durumdur ve bu durum subklinik hipotiroidi olarak tanımlanmaktadır. Subklinik hipotiroidi genel populasyonda %3-8 oranında görülmekte, prevalansı yaşla birlikte artmakta ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Subklinik hipotiroidinin en önemli sonucu aşikar hipotiroidiye ilerlemedir. Subklinik hipotiroidi ile kardiyovasküler hastalıklarda artış ve bilişsel fonksiyonlarda azalma arasındaki ilişki kesin olarak gösterilememiştir. Bu nedenle levotiroksin tedavisinin faydaları konusunda da fikir birliği bulunmamaktadır. Genel olarak tiroid uyarıcı hormon düzeyi 10 mU/L’nin üzerinde olanlara tedavi önerilmekte, bu düzeylerin altında olanlarda tedavinin kişiselleştirilmesi, hastaların risk faktörleri ve yaşları göz önünde bulundurularak değerlendirilmeleri önerilmektedir.
Although serum free thyroid hormone levels are normal, high levels of thyroid stimulating hormone is more frequent condition in population and is defined as subclinical hypothyroidism. In general population 3-8 % is seen. Prevalance of subclinical hypothyroidism increases with age and is more common in women. Most important consequence of subclinical hypothyroidism is progression to overt hypothyroidism. increased risk of cardiovascular disease and a decreased cognitive functions due to subclinical hypothyroidism remains uncertain. Therefore, the consensus about the benefits of levothyroxine treatment is not available. In general, the level of thyroid stimulating hormone 10 mU/L, those on treatment are recommended, which are below the level of treatment to be personalized, consideration of patient age, risk factors are recommended.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/533597
http://hdl.handle.net/11452/19169
ISSN: 1300-414X
Koleksiyonlarda Görünür:2018 Cilt 44 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
44_2_11.pdf242.39 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons