Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19066
Title: Romatolojik hastalıklarda sosyal destek ve bakım veren yükü
Other Titles: Social support and caregiver burden in rheumatic diseases
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Fakültesi/İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Romatoloji Bilim Dalı.
Pehlivan, Seda
Özgür, Yıldız Fethiye
Yıldız, Hicran
Dalkılıç, Hüseyin Ediz
Pehlivan, Yavuz
Keywords: Bakım yükü
Romatolojik hastalık
Sosyal destek
Caregiver burden
Social support
Rheumatologic disease
Issue Date: 11-Dec-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pehlivan, S. vd. (2018). ''Romatolojik hastalıklarda sosyal destek ve bakım veren yükü''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 44(1), 19-25.
Abstract: Çalışma, romatolojik hastalıklarda sosyal destek ve bakım veren yükü düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Çalışmaya 271 hasta ve yakını dahil edildi. Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından hazırlanan “Hasta Tanıtım Formu”, “Hasta Yakını Tanıtım Formu” ile “Sağlığı Değerlendirme Anketi (HAQ)”, “Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği” ve “Bakım Veren Yükü Ölçeği” ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Spearman korelasyon analizleri yapıldı. Hasta yakınlarının %82.3’ü kadın, hastaya yakınlığının ise çoğunluğunda eş/çocuk olduğu belirlendi. Hastalık tanısı açısından bakım yükünde anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Hastaların aktif hastalığı, eklem deformitesi, sistemik tutulumu, artmış semptom şiddetinin, bakım verenlerin ise; kötü ekonomik durumu, hasta ile birlikte yaşaması, bakım verme süresinin fazlalığı ve sosyal destek düzeyinin düşüklüğü bakım yükünü artıran faktörler olarak belirlendi. Fiziksel kısıtlılığın eşlik ettiği kronik hastalıklarda, hastanın olduğu kadar hastaya bakım verenin de olumsuz etkileneceği unutulmamalıdır.
The study was descriptively conducted to determine the levels of social support and caregiver burden in rheumatic diseases. 271 patients and caregivers were involved in the study. Datas were collected with “Patient Information Form”, “Caregiver Information Form” prepared by the researchers and “Health Assessment Questionnaire (HAQ)”, “Multidimensional Perceived Social Support Scale” and “Caregiver Burden Scale”. In the evaluation of the datas, Mann Whitney U, Kruskal Wallis and Spearman correlation analyzes were performed. It was determined that 82.3% of the caregivers were female and the closeness of the patient majority were wife/child. There was no significant difference caregiver burden for rheumatic diseases (p>0.05). Patient’s active disease, joint deformity, systemic involvement, increased symptom severity, and caregivers’ poor economic status, living together with patients, low levels of social support and the excess time caregiving as factors that increase the burden of care. In chronic diseases accompanied by physical restraint, it should not be forgotten that the caregiver will be adversely affected as well as the patient.
Description: Bu çalışma, XVIII. Ulusal Romatoloji Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/481821
http://hdl.handle.net/11452/19066
ISSN: 1300-414X
Appears in Collections:2018 Cilt 44 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
44_1_4.pdf276.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons