Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/19021
Title: Bir üniversite hastanesinde kronik hepatit c’de telaprevir ve boceprevir içeren üçlü tedavi deneyimi
Other Titles: Experience with triple therapy ıncluding boceprevir and telaprevir for chronic hepatitis c in a university hospital
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı.
Göktaş, Sibel Yorulmaz
Mor, Gülay Çekiç
Mıstık, Reşit
Kazak, Esra
Kebapcı, Nesrin
Heper, Yasemin
Yılmaz, Emel
Akalın, Emin Halis
Keywords: Hepatit C
Telaprevir
Proteaz inhibitörleri
Boceprevir
Protease inhibitors
Hepatitis C
Issue Date: 12-May-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yorulmaz, S. vd. (2015). ''Bir üniversite hastanesinde kronik hepatit c’de telaprevir ve boceprevir içeren üçlü tedavi deneyimi''. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 41(2), 47-52.
Abstract: Bu çalışmada kronik hepatit C (KHC) tedavisinde, NS3/4A proteaz inhibitörleri (telaprevir ve boceprevir) içeren üçlü tedavinin etki ve yan etki profilleri araştırıldı. Polikliniğimize başvuran; proteaz inhibitörü, pegile interferon ve ribavirin uygulanan hastaların demografik özellikleri retrospektif olarak elektronik dosyadan elde edildi. Sekiz hastaya telaprevirli rejim, üç hastaya boceprevirli rejim verildi. Genotip 1 ile enfekte hasta sayısı dokuz idi, hepsinde kalıcı viral yanıt (KVY) elde edildi. Genotip 4 ile enfekte hasta sayısı ise iki idi, bir hastada KVY elde edildi. En sık görülen yan etkiler anemi, döküntü, kaşıntı ve anorektal yan etkilerdi. Döküntü sebebiyle bir hastada tedavi kesildi. Bu hastada da KVY gelişti. Sonuç olarak iyi yan etki yönetimiyle, olgularımızda KVY oranı çok yüksek bulundu (10/11). Bu nedenle sosyal güvenlik kurumu tarafından geri ödeme kapsamında olan proteaz inhibitörü içeren üçlü tedavinin ücret ödeyemeyecek ve siroza yakın/siroz olup bekleyemeyecek hastalara verilmesi düşünülmelidir.
In this study, treatment outcome and side effects in chronic hepatitis C (CHC) of triple therapy containing NS3/4A protease inhibitors (telaprevir and boceprevir) is evaluated. Demographic data of patients from our outpatient clinic who is administered protease inhibitors, pegylated interferon and ribavirin were recorded from electronic files retrospectively. Of 11 patients, eight patients were treated with telaprevir based regimen and three patients with boceprevir based regimen. All of nine patients with genotype 1 achieved sustained virological response (SVR). The study consisted of two genotype 4 patients one of whom achieved SVR. The most common side effects were anemia, rash, pruritus and anorectal discomfort. One patient discontinued treatment due to rash. This patient also achieved SVR. As a result, high SVR rate was achieved in our patients (10/11). Therefore, triple therapy including protease inhibitors which is within the scope of social security payments should be considered for precirrhotic/cirrhotic patients who are unable to pay and can not wait.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/421362
http://hdl.handle.net/11452/19021
Appears in Collections:2015 Cilt 41 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41_2_1.pdf236.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons